Generalforsamling 2015

Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19.30 afholdes ordinær generalforsamling på Gulddysse Kulturgård.

Stemmeberettigede er alle medlemmer, som har betalt kontingent for 2015.På generalforsamlingen aflægges beretning, fremlægges regnskab, behandles indkomne forslag og foretages valg.

Mød op på generalforsamlingen og gør din indflydelse gældende.

Dagsorden som følger:


1 . Valg af dirigent


2 . Valg af stemmetællere
 

3 . Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virke det forløbne år.


4 . Formanden fremlægger bestyrelsens forslag og plan for kulturfremmende aktiviteter for det kommende år.

5 . Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 
6 . Kassereren fremlægger forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse.

7 . Behandling af indkomne forslag. 

8 . Valg af bestyrelsens medlemmer for en 2-årig periode. På valg er Torben Sønderskov, Henny Wibholm og Elisabeth Heyn. Alle er villige til genvalg.

9 . Valg af 2 suppleanter. På valg er Valter Cloetta Jensen og Michael Reinhold Jensen. Begge villige til genvalg.  

10. Valg af revisor. På valg er Peter Harmsen - villig til genvalg.

11. Valg af revisorsuppleant. På valg er Kaj Sørensen - villig til genvalg.

12. EventueltBestyrelsen inden generalforsamlingen:

 

Formand:

Marianne Druedahl

Næstformand
Torben Sønderskov


Kasserer
Michael Reinhold Jensen


Sekretær
Elisabeth Heyn


Bestyrelsesmedlem
Henny Wibholm


Bestyrelsesmedlem
Kathe V. Rasmussen

Suppleant til Bestyrelsen
Valter Cloetta Jensen


Roskilde Kommunes repræsentant i Bestyrelsen
Marianne Kiærulff


Bestyrelsen efter generalforsamlingen:

 
Der var genvalg hele vejen igennem, og efter det konstituerende møde var alle pladser ligeledes besat på sammen måde som inden generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen uddeles

ÅRETS GULDKLUMP

I år 2015 gik Guldklumpen meget velfortjent til Lis Sønderskov bl. an med begrundelserne:
Lis har været med fra Gulddysse Kulturgårds start og har gjort et stort arbejde i almindelighed og med udstillinger i særdeleshed. Hun tegner keramikværkstedet og har siden begyndelsen stået for brænding i ovnen og har taget nye medlemmer under sine vinger. Desuden har hun stået for indkøb og regnskab på keramikværkstedet. Lis er altid glad for at dele ud af sin viden.


Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 7 skal tilstilles bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen, hvilket vil sige senest tirsdag den 24. februar 2015.Desuden gør Lis Sønderskov alt for at bevare Gulddyssegårdens ånd som den har været siden begyndelsen i 2005.


Valter Cloetta Jensen, medlem af bestyrelsen motiverer uddelingen 2015

Lis Sønderskov modtager Årets Guldklump
En glad og overrasket samt overvældet Lis Sønderskov med vandrepokalen og en buket blomster fra bestyrelsen.

Meget, meget velfortjent blev Årets Guldklump: Lis Sønderskov.

Referat

1.  Valg af dirigent.
     Bestyrelsen foreslog Evan Lynnerup.

     Evan Lynnerup valgt!

    
Dirigenten konstaterede Generalforsamlingen lovligt indkaldt og varslet. Dagsordenen var blevet udsendt sammen med indkaldelsen.


2. Valg af stemmetællere.

    Eva og Gurli valgt.


3. Formandens beretning.

     Formand Marianne Druedahl aflagde beretning.

     Beretningen lægges herefter på foreningens hjemmeside.

     Tilføjelse vedr. Åbne Værksteder: De Åbne Værksteder er som et ansigt udadtil        

     med til at øge medlemstallet.


4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag og plan for kulturfremmende    
     aktiviteter for det kommende år.
    
Formanden orienterede mht.:
     medlemsfremgang, indtægter via udlejning af lokaler, en årlig udstilling med værker fra et
     andet land, opsætning af spots til forbedring af udstillingerne, bedre belysning i alle
     værksteder, renovering af gårdspladsen, trafiksikring af Gulddyssevej ved Guldd.gården,
     mindst en årlig udstilling af kunstner udefra m.m., flere udendørs arrangementer, forbedret markedsføring og flere medlemsudstillinger.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

     Se bilag!

     Formanden beklager, at regnskabet ikke blev udsendt i forbindelse med indkaldelsen til      

     generalforsamlingen.  Dette vil ske fremover. Regnskabet godkendt!


6. Kassereren fremlægger forslag til kontingent og budget for 2015 til godkendelse. 

     Kontingenter:

     100 kr. pr. år for interessemedlemmer.

     450 kr. pr. halvår for aktive medlemmer.

     Vi skal følge vedtægterne, og stigningen fra 400 kr. til 450 kr. kan derfor først gælde fra
     kalenderåret 2016. Budgettet tilrettes i relation hertil.

     Forslag fra generalforsamlingen til det videre arbejde:
     Interessemedlemmer kunne i stedet for en kontingentstigning betale mere end de 100 kr.
     for en bod ved julemarkedet.


7. Behandling af indkomne forslag.

     Forslag til oprettelse af et udstillingsudvalg med et kommissorium i forbindelse med      
     opsætning af udstillinger (se evt. glasgruppens fulde formulering på hjemmesiden!).

Forslagsstillerne præsenterede og argumenterede for forslaget og understregede, at det       var tænkt som et forslag til en demokratisk proces i forbindelse med opsætning af udstillinger.

Et medlem argumenterede for, at Lene Plank som kurator fortsætter med at stå for opsætning af udstillinger pga af hendes kompetencer indenfor dette arbejde og særlige evne til at tage hensyn til farvesammensætninger m.m.

Et medlem understregede, at der allerede er nedsat en kontaktgruppe med repræsentanter fra værkstederne, hvorfor et udstillingsudvalg ses unødvendigt.

Efterfølgende debat.

Efter skriftlig afstemning faldt forslaget med 57 stemmer imod og 10 stemmer for!


8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
     På valg er Torben Sønderskov, Henny Wibholm og Elisabeth Heyn. Alle villige til
     genvalg.
    
Alle genvalgt.


9. Valg af 2 suppleanter. På valg er Valter Cloetta Jensen og Michael Reinhold Jensen. 
    Begge villige til genvalg.
    Begge genvalgt.


10. Valg af revisor. På valg er Peter Harmsen. Villig til genvalg.
      Peter Harmsen genvalgt.57 medlemmer - såvel aktive- som interessemedlemmr var mødt op. dejligt med så stort fremmøde.Evan Lynnerup blev valgt til aftenens dirigent og gjorde et meget fint job - var vel forberedt og oplagt til opgaven.


Formanden aflægger bestyrelsens beretning og svarer på spørgsmål efterfølgende.


Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt forslag til kontingent og budget for 2015.


11. Valg af revisorsuppleant. På valg er Kaj Sørensen. Villig til genvalg.
       Kaj Sørensen genvalgt.


12. Eventuelt. -

Efter generalforsamlingen:

       Uddeling af  ´Årets guldklump´  gik til Lis Sønderskov.

       Valther overrakte præmien med velvalgte og velfortjente ord!Underskrifter:

Evan Lynnerup – dirigent                                              Elisabeth Heyn - referen

 

 

 


Beretning fra bestyrelsen for foreningsåret 2014

Bestyrelsens beretning om foreningens virke for perioden 1. januar til 31. december 2014

Foreningen Gulddysse Kulturgård

Året 2014 har været præget af et meget højt aktivitetsniveau.

Man kan således af hjemmesidens menupunkt Årets Gang se, at der har været afholdt 17 arrangementer hen over året.

Noget er arrangeret af medlemmerne, andet af bestyrelsen, mens den sidste del er arrangeret af andre aktører.

Medlemmerne har arrangeret kurser for hinanden blandt malerne og tekstilarbejderne.

Bestyrelsen har stået for en medlemsaften, generalforsamlingen og i samarbejde med medlemmerne forårs- og efterårs udstillingerne og to åbne værksteder.

Desuden har der været sociale arrangementer i form af sommerfest og julefrokost.

Af helt særlig karakter er Jul på Gulddyssegården, som er et julemarked arrangeret af medlemmerne og hvor formålet bl.a. er at samle penge ind til værkstederne.

Af andre aktører har vi haft Gundsømagle Landsbyråd med Jazz på Gårdspladsen 7. juni og 23. august, Gundsø Kunstforenings sommerudstilling, APAs Sommerhøjskole, en VelVæreMesse, RealDanias præsentation af en ny kampagne kaldet Underværker, et enkelt foredrag arrangeret af Pernille Zawadzka, og endelig fik vi indviet Naturbasen af ingen ringere end Undervisningsminister Christine Antorini.

Alle arrangementer har været velbesøgte og er med til at sætte mange mennesker i forbindelse med Gulddyssegården og vore smukke lokaler.

Bestyrelsens målsætning for 2014 var bl.a. en stigning i medlemstallet på 5%.

Den målsætning nåede vi, således at vi pr. 31. december 2014 var 324, heraf er 162 Aktive medlemmer og 160 Interessemedlemmer og 2 æresmedlemmer, mens vi 1. januar 2014 var 306 medlemmer – netto fremgang på 18 medlemmer. 

Stor tak til alle jer aktive medlemmer, som hjælper os med at få nye medlemmer til værkstederne til glæde for dem såvel som for os.

Det hjælper på økonomien, når vi er mange til at trække læsset. Det er jo en gammel gård hvilket betyder, at der hele tiden er en masse vedligehold at tage sig af, ligesom vi fortsat har mange ønsker til forbedringer både ude og inde.

De mange flere medlemmer har ført til, at vi nu har arbejdende medlemmer både i Salen og i Skovlængen, når der ikke er udstillinger.

Men der sker da også heldigvis ting og sager i årets løb. Vi er således kommet i gang med renoveringen af gårdspladsen og trapperne. Vi håber på at kunne gøre renoveringen færdig med hjælp fra RealDanias fondsmidler inden for bygningsrenovering.

I årets løb har vi fået opsat spots i Salen til professionel belysning under udstillinger.

Vi har fået opsat vaskemaskine og tørretumbler til brug for rengøringen og tekstilværkstedet.

Og så har vores gode arbejdsteam opsat to carporte, hvilket er første del af renovering af området, hvor vi ønsker os anlagt parkeringsplads.

Der er kommet ny dør fra malerværkstedet ud til parkeringspladsen og døren har fået elektronisk lås, så der er let adgang også for kørestolsbrugere.

Bestyrelsesarbejdet

Vi har i årets løb holdt 11 bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har brugt en del tid på jubilæet her i år og på trafiksikring af Gulddyssevej, både af hensyn til vore egne medlemmer, når man skal fra P-pladsen i skoven til Gården og af hensyn til skolebørnene, der kommer gennem skoven og skal til Naturbasen, som allerede bruges en del af skolerne.

Vi har i årets løb fået en henvendelse fra ædelmetalkontrollen, som har ført til en lille ændring i vores husorden og formål, således at vi gør opmærksom på, at værkstederne ikke må benyttes i erhvervsmæssigt øjemed.

Der er også blevet lavet en formalisering omkring donering af værker til Gulddyssegården.

Desværre er det endnu ikke lykkedes for os at få doneret en hjertestarter, men der arbejdes fortsat på sagen.

Det lykkedes at få opsat et skilt i Gundsømagle, der viser vej til KULTURGÅRD. Et tilsvarende skilt ved A6 kunne vi ikke komme igennem med. Det er to forskellige vejmyndigheder og deres regler, der gælder de to steder.

Jeg vil godt benytte lejligheden her til at takke bestyrelsen for godt samarbejde gennem hele året. Der arbejdes seriøst og med humør.

Tak alle sammen.

Kontaktpersonerne

Også samarbejdet med kontaktpersonerne forløber godt.

En stor tak til de af vore medlemmer, der påtager sig opgaven med at være bindeled mellem bestyrelsen og værkstedet og værkstederne imellem samt modtagelse af nye medlemmer.

Det er jo sådan at værkstederne afholder møder for alle tilknyttede medlemmer på værkstedet to gang om året for at tale sammen om fælles opgaver. En gang om året skal hele gruppen på værkstedet vælge en eller to kontaktpersoner.

Åbne værksteder

Også i 2014 har vore aktive medlemmer åbnet Gulddyssegårdens værksteder for interesserede. Disse weekend-arrangementer er et led i synliggørelse af Gulddyssegården. Vi diskuterer til stadighed, hvorledes vi kan gøre disse arrangementer bedre, så flere får fornøjelse af dem – både medlemmerne og gæsterne. Der er for bestyrelsen ingen tvivl om, at det voksende medlemstal har rigtig meget at gøre med at medlemmerne er interesserede i og bruger tid på Åbne Værksteder, hvor ”ikke medlemmer” kan komme og se hvordan værkstederne fungerer og få en snak. Samtidig er Åbne Værksteder en mulighed for at medlemmer af de forskellige værksteder kan se de andre værksteder, hvilket også er til glæde for medlemmerne.

Udstillinger

Også vore egne udstillinger er et vindue ud mod verden og rigtig mange gæster kommer på besøg for at se, hvad værkstederne/de aktive medlemmer har at byde på. Og kvaliteten er høj her på Gulddyssegården.

Udstillingerne har som hovedformål at vise Gårdens formåen. Salget er sekundært. Men der er et stort salg fortsat i forbindelse med udstillinger. De vidner jo også om, at man opfatter kvaliteten som værende i top.

Julemarkedet

For andet år holdt man Julemarked på Gulddyssegården arrangeret af Lene Plank og Ulla Agathon. Overskuddet gik til renoveringen af trappen til Stuehuset – gelænderet.

Hele Gulddyssegården blev som sidste år pyntet flot op med ”jul” på enhver tænkelig måde både inde og ude. Mere end 40 medlemmer havde en bod, så vi er nødt til at benytte såvel Salen som Stuehuset og Skovlængen for at rumme det hele.

Arbejdsteamet

Vi har rigtig mange mennesker at takke for at vi har en velfungerende forening og et herligt sted at være.

Blandt dem vi til stadighed skylder stor tak er arbejdsteamet, som gennem mange år utrætteligt har arbejdet for at vi har de værksteder, som vi har i dag.

De hjælper os også med den daglige vedligeholdelse, hvilket kommer mere end man skulle tro, når mange mennesker færdes i gamle bygninger.

Vi sætter alle meget stor pris på jeres hjælp og aktive medvirken.

Vi forstår også godt, hvis I efterhånden synes, at I har taget jeres del af opgaven.

Nu i driftsfasen skal vi have fundet ud af, hvordan vi i det daglige varetager vedligeholdelsesarbejdet med frivillig hjælp. For vi har ikke økonomi til at tilkalde håndværkere. Sig til hvis du kunne tænke dig at påtage dig en del af vedligeholdelsesopgaven en time eller to om ugen inden for et fagområde.

Samspil med Roskilde Kommune

Vi har et rigtig godt samarbejde både med Teknisk- og Kulturelforvaltning i Roskilde Kommune. Det er rart stadig at opleve den positive interesse, der vises for vores projekt.

Senest har vi fået installeret jordvarmeanlæg. Det er stadig ved at blive reguleret ind og vi skal overtage at forstå at holde øje med anlægget. Ting tager tid.


Afslutning

 

Jeg vil gerne slutte med at sige tak til alle jer medlemmer for støtte og opbakning til arbejdet, tak for konstruktiv kritik og udfordrende opgaver, tak fordi I tager medansvar og tak til bestyrelsen.

Endelig et tillykke med de første 10 år af foreningens liv. Uden engagerede medlemmer har vi ingen forening. Men vi har en god og levedygtig forening med rigtig mange engagerede medlemmer, som jeg også har indtryk af er meget taknemmelige over de fantastiske værksteder, som arbejdsteamet har skabt til vores brug.

På bestyrelsens vegne

Marianne Druedahl

 ____________________________________________________________________________________
Gulddyssevej 70, Gundsømagle, 4000 Roskilde    *    formand@gulddyssegaard.dk