Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde nr. 173, mandag den 14. august 2023 hos Marianne på Gundsølillevej 58

Dagsorden med referat:

Afbud: Lone

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 19. juni – vedhæftet. Godkendt
 3. Fra værkstederne – Benthe. Medlemmerne er så småt kommet i gang efter sommer. Repræsentanter fra bestyrelsen holder møde med pileværkstedet om indkøb og placering (udendørs) af fryser til materialer. Slibemaskinen til bronzeværkstedet er ankommet og placeres i carport 3. Ovn til udbrænding af voks på bronzeværkstedet kræver isolering, evt. en opgave som arbejdsholdet kan tage sig af. Arbejdsholdet vil i den nære fremtid arbejde med renovering af hemse, bro over grøften mellem haven og skoven samt trappe fra Naturbasen til skovstien neden for.
 4. Økonomi, halvårsregnskab – Vilhelm. Gårdens økonomi er sund med et nettoresultat lidt bedre end budgetteret. Vilhelm går igennem gårdens forsikringspolicer, så vi ved om dækning og pris er den mest optimale.
 5. Sensommerjazz 26. august –Poul Erik – Hvem deltager – Fordeling af opgaver. Der tages stilling til menu og sceneplacering, når vi kender vejrudsigten. Bentes mand kommer med en trailer. Henning, Poul-Erik, Marianne, Bente og Rikke forventer at møde op kl. 9.00 og hjælpe med det praktiske.
 6. Status på indkøb af vejskilt til opsætning ved A6 – Gulddyssevej – Henning. Vi venter stadig på kommunens svar på vores ansøgning. Henning har rykket og Lars rykker nu også for svar.
 7. Flisegang midt over gårdspladsen til beslutning og igangsættelse – Marianne. Marianne undersøger om det er muligt at finde en mobil løsning, der kan gøre færdsel over gårdspladsen mere sikker ved udstillinger mm. Hvis det kan undgås at der skal ”pilles ved” vores belægning af toppede brosten, vil det på være ønskværdigt i forhold til gårdens særpræg.
 8. Status på Skulpturhaven – Rikke – Bilag vedhæftet. Havearkitekt Karen Attwell udarbejder nu plantegning. Arkitekten har foreslået ændringer af haven, så den præsenterer skulpturer fra gårdens værksteder, og imødekommer en del af de forslag som havegruppen er kommet med. Plantegningen behandles af bestyrelsen, når den er modtagen. Haven er kommunens ejendom, og ændringer skal godkendes af kommunen.
 9. Drejebog for udstillinger – Marianne – Bilag vedhæftet. Rettelser fra bestyrelsesmedlemmerne er modtaget, og Marianne laver nyt udkast.
 10. Medlemstal pr. 7. august 2023 er 399, heraf er 198 passive medlemmer, 189 Aktive medlemmer og 12 æresmedlemmer.
 11. Næste møde – 25. september. Brød til kaffen står Marianne for.
 12. Autoriseret elektriker opsætter nye energispare-lamper i kippen på malersal og salen. Gården er af et tidligere medlem blevet tilbudt en større skulptur af en hest, et tilbud som vi formodentlig modtager. Der er transportomkostninger forbundet med modtagelsen.

Referent: Rikke

Bestyrelsesmøde nr. 172, mandag den 19. juni 2023 – kl. 10.30 hos Marianne på Gundsølillevej 58

Dagsorden med referat.

Afbud: Lars Holst Kruse ikke mødt

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 8. maj. Ingen
 3. Fra værkstederne – Benthe mf.. Dør mellem smykkeværkstedet og tekstilværkstedet fungerer godt. Den ene dør mellem keramikværkstedet og malersalen er stadig ikke sat op. Der har været tilgang af medlemmer til tekstilværkstedet og til maler- og smykkeværkstedet. Der arbejdes på at få sat gang i stenslibningen. Arbejdsholdet skal på besigtigelsestur til huse på Bakken, som er bygget sådan, at man undgår regndryp fra stråtag.
 4. Evaluering af Forårsfesten 15. maj – Benthe. En god fest med ca. 60 deltager, hvilket skønnet at være det antal, der uden store problemer kan huses i samme rum. Der var et beskedent overskud på 582,– kr. Det blev foreslået at nedsætte ”årets festudvalg” på generalforsamlingen.
 5. Evaluering af Pinsejazz 27. maj – Vilhelm. Fantastisk succes med anslået 300-400 publikummer. Det endelige regnskab er ikke kommet endnu.
 6. Evaluering af Kunst i Pinsen 27., 28. og 29. maj – Mariann. Der var ca. 200 besøgende til ”Kunst i Pinsen”. Til næste år bør præsentationen af gården på App og Kunst i Pinsens hjemmeside gøres mere lækker, så der forhåbentlig kan tiltrækkes flere gæster. Desuden opfordres flere af gårdens kunstnere til at stille op.
 7. Status på indkøb af vejskilt til opsætning ved A6 – Gulddyssevej – Henning. Vi afventer kommunens respons på vores henvendelse om skiltning. Henning følger op på sagen.
 8. Status på flisegang midt over gårdspladsen – Marianne. Der kommer et tilbud fra ”Den grønne trold”. Lone indhenter endnu et tilbud. De sten, der tages op fra gårdspladsen, placeres for enden af parkeringspladsen, så de evt. kan anvendes andre steder på gården (Skulpturhaven fx).
 9. Status på Skulpturhaven – Rikke. Havearkitekten har fået tilsendt en plantegning over gården. Vi afventer hendes forslag til haveplan. Rikke følger op primo august.
 10. Status på genanvendelse af varmen fra glasovnen og opvarmning i keramiklokalet samt nye lamper i loftet i Skovlængen, Salen og Malerværkstedet. – Marianne. Marianne er i dialog med Niels Danneborg Kristensen (kommunen, maskinmester med ansvar for udsugningen, genanvendelsen af varme og belysning) for at finde løsninger. Medlemmerne må ikke pille ved ventilationen på keramikværkstedet, uanset om de har det for koldt eller for varmt (undtaget er de keramik-ansvarlige, der har kendskab til anlægget).
 11. Statur på og eventuel beslutning vedr. Gitta Jensens forslag om en kunst workshop for forældre og børn – Rikke. Da vi pt. ikke har mulighed for at tilbyde medlemskab til familier eller børn, anser bestyrelsen det for mere hensigtsmæssigt, at en kunstworkshop placeres under Billedskolen på Roskilde Musiske Skole. Marianne giver Gitta besked.
 12. Medlemstal pr. 17. juni 2023 er 382, heraf er 178 passive medlemmer, 192 Aktive medlemmer og 12 æresmedlemmer.
 13. Næste møde – 14. august. Brød til kaffen medtages af Henning.
 14. Vi får besøg fra Roskilde Beredskab, der skal tage stilling til, om bronzeværkstedets nye ovn er opstillet forsvarligt. Der forventes besøg af en lokal dameforening den 1/9 og Ulykkespatientforeningen 10/9.

Referent: Rikke


Bestyrelsesmøde nr. 171, mandag den 8. maj 2023, kl. 10.30 på Gundsølillevej 58

Dagsorden med referat

Afbud:  Lars Holst Kruse ikke mødt

 1. Nyt fra Arbejdsteamet ved Fridan Gibo
  1. Depotpladser på hemsene. Der ryddes op på hemsen over Skovlængens toiletter. Hemsen over Skovlængens køkken forsynes med en ny stige. Hemsen mellem keramik og malerværksted afventer oprydning.
  2. Havemøbler. De nye havemøbler er på plads på terrassen. De gamle plastikhavemøbler er flyttet til carport 3. Havemøbler på gårdsplads behøver ikke males i år.
  3. Dørene til adskillelse af værksteder. Skydedøren mellem sølvværkstedet og tekstilværkstedet er opsat (pris ca. 6-8 kkr). Døre mellem keramik og malersalen er under opsætning. Den dør af hærdet glas, der er nedtaget, bevares med henblik på anvendelse som del af kunstværk.
  4. Der blev gjort opmærksom på, at der er en defekt vandlås i skovlængen. Bestyrelsen udtalte sin store tak til arbejdsholdet.
 2. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 17. april – vedhæftet. Ingen
 4. Evaluering af Forårsudstillingen. Bred tilfredshed med udstillingen. Marianne indkalder til et møde vedr. udstillings-drejebogen, så det sikres at alle er med i udstillingsprocessen.
 5. Skal foreningen anskaffe et af de hvide telte, som har været brugt til corona vaccinationer til brug i haven? Forslag stillet af Tove Aasbjerg Søndergaard. Kommunen vil ikke tillade permanent opsætning af et telt i haven. Gulddyssegård har selv et telt, der kan opsættes ved særlige lejligheder.
 6. Pinsejazz 2023. Der er bestilt godt vejr til jazz, pølser og fadøl. Vilhelm vil foreslå til Gundsømagle Landsbyråd, at de køber et fadølsanlæg, da lejeudgiften for et anlæg er høj, og anlægget derfor hurtigt bør være tjent ind. Vilhelm, Benthe, Henning og Marianne forventer at deltage i forberedelserne til pinsejazzen.
 7. Skal vi indkøbe vejskilt til opsætning ved A6 – Gulddyssevej? Pris 8.000 kr + 200 årligt + moms. Enighed om at bestille skilt med teksten ”Gulddysse Kulturgård”. Henning har gjort kommunen opmærksom på, at der mangler skilt med vejnavn, ”Gulddyssevej”.
 8. Forslag fra Lene og Vibeke om en flisegang midt over gårdspladsen. God ide. Poul Erik indhenter tilbud hos entreprenør.
 9. Udlån af foreningens telt. Foreningens telt udlånes 27. maj til 5 Gulddysse-kunstnere, der deltager i Fjordglimts Kunsthåndværkermarked.
 10. Status på igangsatte arbejder
  1. Forårsfesten – Benthe. Benthe redegjorde for menu, deltagerantal (ca. 60), mm. fra programmet.
  2. Skulpturhaven – Marianne. Havearkitektens tilbud blev accepteret (pris omkring 10.000 kr.). Marianne meddeler Karen Attwell, at hun kan gå i gang med arbejdet.
  3. Kan varmen fra Glasovnen genanvendes – Henning. Henning havde foretaget en beregning, der viste, at omkring 3000 kr. kan spares på opvarmning, hvis varmen fra glasovnen genanvendes. Udgifterne ved ombygning for at genanvende varmen, forventes at være så store, at genanvendelse af varmen ikke vil være rentabel. Det blev påpeget, at der bør være udsugning over glasovnen. Marianne kontakter arbejdsholdet for en løsning.
  4. Bedre opvarmning i keramiklokalet – Marianne. Marianne har kontaktet Niels Danneborg Kristensen (kommunens maskinmester), der mener at kunne justere varmen centralt. Han holder møde med Henning.
  5. Proceduren ved alarmer – Henning. Henning har sat et skilt op om, at alarmen ikke må tilsluttes i åbningstiden.
 11. Medlemstal status. Medlemstal pr. 2. maj 2023 er 379, heraf er 176 passive medlemmer, 191 Aktive medlemmer og 12 æresmedlemmer.
 12. Næste møde – 19. juni. Lone medbringer brød til kaffen.
 13. Et forslag fra Gitta Jensen om en kunst-workshop for forældre-børn, kan bestyrelsen først tage stilling til, når der foreligger flere informationer.

Bestyrelsesmøde nr. 170, mandag den 17. april 2023 – kl. 10.30, Gundsølillevej 58

Dagsorden med referat

Afbud:  Lars Holst Kruse

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 29. marts. Godkendt
 3. Foreningens økonomi efter 1. kvartal – vedhæftet. Økonomien er god. Kontaktpersonerne for værkstederne, vil blive orienteret om værkstedernes økonomi.
 4. Efterbehandling af Ordinær generalforsamling 21. marts
  1. Depotpladsen på hemsen over keramik-maler.  Marianne kontakter arbejdsholdet med henblik på at få ændret/ombygget hemsene. Henning er tovholder på det praktiske arbejde.
  2. Opsætning af opslagstavle til info om Skulpturhaven. Ansøgning til kommunen afventer havearkitektens forslag til haveplan, så kommunen har et konkret planforslag at tage stilling til. Rikke ringer til Karen Attwell (havearkitekten) for at få information om, hvem i kommunen, der skal kontaktes med henblik godkendelse af Skulpturhaven. Rikke ringer til Rune Bugge Hansen (leder af Materialgården) med henblik på at få beskåret træer med ”vandris” i haven.
  3. Forårsfesten – deltagerkredsen. Til en forårsfest, som støttes økonomisk af foreningen, er alle medlemmer, aktive såvel som passive, velkomne. Medlemmerne inviteres gennem Nyhedsbrevet. Af pladshensyn kan maksimalt 80 medlemmer deltage i festen, og man kan ikke registrere sig som deltager på forhånd. Foreningen yder et tilskud på kr. 100 per deltager.
  4. Ansøgning om bygning af Skulpturhaven. Ansøgning til kommunen afventer havearkitektens forslag til haveplan, så kommunen har et konkret planforslag at tage stilling til.
  5. Ansøgning om skiltning. Henning undersøger mulighederne for at få opsat skiltning på A6 (Frederiksborgvej), der henviser til Gulddysse kulturgård.
  6. Kan varmen fra ovnen i Glasværkstedet bruges til opvarmning andre steder på Gulddyssegården? Det vil antagelig være teknisk og økonomisk udfordrende. Henning undersøger, om det er en mulighed.
  7. Bedre opvarmning af Keramikværkstedet. Marianne kontakter Niels Danneborg Kristensen (maskinmester med ansvar for udsugningen og genanvendelsen af varmen fra ovnen) for at finde en løsning.
  8. Proceduren ved alarmer. Henning laver Dymo-skilt, hvor det fremgår, at alarmen ikke må tilsluttes i åbningstiden. Opsættes på alarmskabet, der sidder mellem keramik- og malerværkstedet.
 1. Medlemstal status. Medlemstal pr. 23. marts 2023 er 378, heraf er 175 passive medlemmer, 190 Aktive medlemmer og 12 æresmedlemmer.
 2. Næste møder fastlægges. 8/5; 19/6; 14/8; 25/9; 23/10; 27/11. Alle møder kl. 10.30. Generalforsamling 2024 afholdes torsdag 21. marts.
 3. Eventuelt. Intet i denne omgang.

Poul Erik medbringer kage/brød til næste møde.

Referent Rikke Bagger Jørgensen

Bestyrelsesmøde nr. 169, onsdag den 29. marts 2023 – kl. 11.00 på Gundsølillevej 58

Dagsorden med referat

Afbud:  Lars Holst Kruse

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Præsentation – hvordan arbejder bestyrelsen, hvordan arbejder du selv. Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig for hinanden, og delte erfaringer fra bestyrelsesarbejde. Formanden fremhævede ”Gulddysseånden” som basis for trivsel og god sameksistens på Gulddyssegård.
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 6. marts og konstituerende møde 21. marts – vedhæftet. Det blev besluttet at ændre konstitueringen således: Bente Aagaard bliver næstformand for bestyrelsen og Henning Esbensen bliver medlem af bestyrelsen. Redigeret referat fremsendes.
 4. Opgave- og ansvarsfordeling i bestyrelsen. Ændret i forhold til, at nye medlemmer af bestyrelsen overtager opgaver fra de afgående bestyrelsesmedlemmer. Formanden udsender den redigerede liste over ansvars- og opgaveområder til bestyrelsen.
 5. Efterbehandling af Generalforsamlingen 21. marts. Punktet udsat til næste møde.
 6. Forslag på generalforsamlingen om depotplads i Stuehuset. Det må forventes at indretning af depotplads på loftet over glas- og smykkeværkstedet vil blive rimelig bekostelig, adgangen vil blive besværlig og rummet som udgangspunkt uisoleret. Derfor bør andre muligheder for ekstra depotplads undersøges først. Loftet mellem malersalen og keramikværkstedet er dårligt udnyttet. Loftet over toiletter/vaskemaskine for enden af Skovlængen er ligeledes dårligt udnyttet. Sammen med arbejdsteamet gennemgås mulighederne for forbedring af depotpladsen.
 7. Medlemstal status. Medlemstal pr. 23. marts 2023 er 377, heraf er 176 passive medlemmer, 188 Aktive medlemmer og 12 æresmedlemmer.
 8. Næste møder fastlægges. De to næste møder er planlagt til mandag 17. april og mandag 8. maj. Begge dage kl. 10.30 på Gundsølillevej 58.
 9. Det er tidligere besluttet, at en havearkitekt skal komme med et skitseforslag til den kommende Skulpturhave. Marianne Druedahl redegjorde for havearkitekt Karen Attwell besøg på Gulddyssegård. Hun er foreslået til opgaven af kommunen. Havearkitekten anbefalede, at vi for at minimere omkostningerne ved projektet, lader medlemmerne selv udfører en stor del af arbejdet; men selvfølgelig vil vi bede kommunen om hjælp til så meget som muligt. Rikke er blevet tovholder for den del af arbejdet, som vi selv skal udføre.

 

Bente medbringer brød til næste møde.

 

Referent: Rikke

 

Bestyrelsesmøde nr. 168  tirsdag den 21. marts 2023 – kl. 21.00 på Gulddysse Kulturgård

Konstituerende møde

Referat fra konstituerende møde:

 

Formand: Marianne Druedahl

Næstformand: Benthe Aagaard

Kasserer: Vilhelm Wedell-Wedellsborg

Sekretær: Rikke Bagger Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Henning Esbensen

 

Bestyrelsen består i øvrigt af:

Lars Holst Kruse – udpeget af Roskilde kommune

Med suppleanterne

Lone Jørgensen og Poul Erik Hansen

 

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 167, mandag den 6. marts 2023, Gundsølillevej 58

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet 16. januar. Ingen
 3. Generalforsamlingen 21. marts kl. 19 – Udestående spørgsmål. Dirigent Inge Karlshøj, tidligere DGI, Nordsjælland.

Et medlem af bestyrelsen, Henny Wibholm, og de to suppleanter, Valther Cloetta Jensen og Marianne Kiærulff, ønsker at trække sig ved den kommende generalforsamling. Dette sker for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen indstiller følgende nye kandidater: Henning Esbensen som medlem af bestyrelsen samt Lone Jørgensen og Poul Erik Hansen som suppleanter. Henny Wibholm foreslås som revisor. Andre kandidater er velkomne.

Der er indkommet et forslag til generalforsamlingens pkt. 8. om en tilbygning til stuehuset med henblik på udvidelse af glasværkstedet.  Kommunen spørges, om det er muligt/lovligt at bygge til.

 1. Ansøgning til Nordea fonden (Rikke orienterer). Kulturhuspuljen under NordeaFonden forventer ca. 200 ansøgninger. Det er et krav for at komme i betragtning, at projekterne fokusere på at brugerne selv er aktive, og ikke blot publikum til en kulturaktivitet. Desuden lægger fonden vægt på at projekterne støtter nye målgruppers deltagelse (fx børn og unge). Da det projekt, der er skitseret af arbejdsgruppen under Haveprojektet ikke opfylder disse betingelser, er det besluttet ikke at søge Kulturhuspuljen. I stedet vil bestyrelsen søge andre fondsmidler til støtte for Haveprojektet.
 2. Marianne Kiærulff afsøger mulighederne for at få kommunen til at finansiere en havearkitekt.
 3. Ansøgning fra Sølvværkstedet om indkøb af en stenslibemaskine. Der søges om 3.000 kr. Stensliberen kan stå i Carport 3 og bruges af flere værksteder. Bevilliget
 4. Ansøgning fra malerværkstedet om 3.000 kr. til kursus. (Halvdelen af udgiften). Bevilliget
 5. Fra arbejdsteamet. Der er opsat to smedejernsgelændere: På gårdspladsen ved trappe til keramikværkstedet og på parkeringspladsen ved rampen til malersalen. Skilte til invalide-parkering opsættes snarest. Der opsættes en massiv skydedør mellem tekstil- og smykkeværkstedet, såvel som en ny glasdør mellem keramikværkstedet og malersalen er under forberedelse. Der bygges en trappe på skråningen fra Naturbasen til skovstien neden for Naturbasen. Belysningsføleren på Naturbasen er i stykker, og skal udskiftes. Marianne Druedahl har sendt en liste til kommunen over nødvendige reparationer på Gården. Desværre har kommunen oplyst at Gulddyssegård ikke skal forvente at få udført reparationer d. å. Lars Holst Kruse – Byrådets Plan- og Teknikudvalg – tager det op i Byrådet, da Gården har akut behov for reparation af bl.a. tag og vinduer (klimarelaterede reparationer). Der opsættes nye mere energirigtige spots i salen, og nye energirigtige pendler i alle sale.

Alle medlemmer af Arbejdsteamet fritages for kontingentbetaling til Gården.

 1. Fra Værkstederne. Åbent hus i weekenden 11.-12 marts. Bestyrelsen gør opmærksom på, at man som medlem har en forpligtelse til at deltage i de fælles aktiviteter.
 2. Status på lokaleudlejningen. Intet nyt.
 3. Medlemstal status. Medlemstal pr. 28. februar 2023 er 371, heraf er 174 passive medlemmer, 184 Aktive medlemmer og 12 æresmedlemmer.
  1. Ny hjemmeside. Den nye hjemmeside, er ”i luften”
  2. Facebooksiden. Gården har også fået en Facebook side til vores nyheder.

 

Referent Rikke Bagger Jørgensen

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 166, mandag den 16. januar 2023 – kl. 11.00 hos Marianne på Gundsølillevej 58

Afbud:  Valter

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 5. december. Godkendt
 3. Aktuel økonomi v/ kasserer. Årsregnskabet blev gennemgået. Det sendes til revision og præsenteres på foreningens generalforsamling i marts.
  1. Kommende udgifter: Ny elektronisk dør, Ny pc til brug for tyverisikring og nøglesystem, Haveprojekt, andet? Estimerede udgifter til ny elektronisk hoveddør 10.000 kr.; ny pc 20.000 kr. Haveprojekt? Marianne Druedahl kontakter ejendomsservice/sikringsafdelingen for at undersøge mulighederne for at få kommunen til at finansiere en ny pc til brug for tyverisikring.
 4. Ny hjemmeside – status. Vores hjemmeside-firma har lovet, at første version af hjemmesiden skulle være i luften ved udgangen af marts.
 5. GTM annonce – skal vi fortsætte? Pris 1.250 kr. Godkendt.
 6. Årets Guldklump 2022 – forslag modtaget – til beslutning. Beslutning truffet.
 7. Haveprojektet – status og videre forløb. Haveudvalgets afrapportering blev gennemgået, og det blev besluttet, at lade en havearkitekt lave udkast til projektet.
 8. Generalforsamlingen 21. marts.
  1. Dirigent? Inge Karlshøj, tidligere DGI, Nordsjælland.
  2. På valg til bestyrelsen for to år er: Rikke, Henny og Vilhelm. Villige til genvalg
  3. På valg suppleanter: Valther og Marianne K. Villige til genvalg
  4. På valg revisor: Lone Jørgensen, Suppleant: Leif Druedahl. Villige til genvalg
 9. Foreningens egne Udstillinger forår og efterår
  1. Hvad vil vi med vores udstillinger? Vores ”udstillingsvindue” til omverdenen, hvor vi viser, hvad vi kan. De udstillede genstande må sælges.
  2. Hvem skal stå for opstillingen?
   Marianne D. holder møde med udstillingsudvalget for at sikre, at formødet bliver på en måde, så alle værksteder føler sig hørt med de ønsker de har vedr. opstilling af værker.
  3. Hvem skal sørge for kustoder?
  4. Hvem skal stå for oprydningen, nedtagningen?
  5. Hvem skal stå for salget og betalingen? Udstillingsudvalget står for salg og godkender betalingen.
 10. Fra arbejdsteamet. Dør på toilet skal ordnes.
 11. Fra Værkstederne. Aktiviteten på værkstederne er i gang igen efter ferien.
 12. Status på lokaleudlejningen. Intet nyt
 13. Medlemstal status. Medlemstal pr. 8. januar 2023 er 368, heraf er 174 passive medlemmer, 182 Aktive medlemmer og 12 æresmedlemmer.
 14. Næste møder 6. marts kl. 11. Gundsølillevej. Marianne Kiærulff medbringer brød til kaffen. Har du ikke mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet sender du afbud til Marianne på mail eller 26 27 08 43.   
 15. Der har været indbrud i carport 2. Der er tilsyneladende ikke forsvundet noget. Ny lås skal påsættes.

 

Referent 

Rikke Bagger Jørgensen