Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde nr. 168  tirsdag den 21. marts 2023 – kl. 21.00 på Gulddysse Kulturgård

Konstituerende møde

Referat fra konstituerende møde:

 

Formand: Marianne Druedahl

Næstformand: Henning Esbensen

Kasserer: Vilhelm Wedell-Wedellsborg

Sekretær: Rikke Bagger Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Benthe Aagaard

 

Bestyrelsen består i øvrigt af:

Lars Holst Kruse – udpeget af Roskilde kommune

Med suppleanterne

Lone Jørgensen og Poul Erik Hansen

 

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 167, mandag den 6. marts 2023, Gundsølillevej 58

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet 16. januar. Ingen
 3. Generalforsamlingen 21. marts kl. 19 – Udestående spørgsmål. Dirigent Inge Karlshøj, tidligere DGI, Nordsjælland.

Et medlem af bestyrelsen, Henny Wibholm, og de to suppleanter, Valther Cloetta Jensen og Marianne Kiærulff, ønsker at trække sig ved den kommende generalforsamling. Dette sker for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen indstiller følgende nye kandidater: Henning Esbensen som medlem af bestyrelsen samt Lone Jørgensen og Poul Erik Hansen som suppleanter. Henny Wibholm foreslås som revisor. Andre kandidater er velkomne.

Der er indkommet et forslag til generalforsamlingens pkt. 8. om en tilbygning til stuehuset med henblik på udvidelse af glasværkstedet.  Kommunen spørges, om det er muligt/lovligt at bygge til.

 1. Ansøgning til Nordea fonden (Rikke orienterer). Kulturhuspuljen under NordeaFonden forventer ca. 200 ansøgninger. Det er et krav for at komme i betragtning, at projekterne fokusere på at brugerne selv er aktive, og ikke blot publikum til en kulturaktivitet. Desuden lægger fonden vægt på at projekterne støtter nye målgruppers deltagelse (fx børn og unge). Da det projekt, der er skitseret af arbejdsgruppen under Haveprojektet ikke opfylder disse betingelser, er det besluttet ikke at søge Kulturhuspuljen. I stedet vil bestyrelsen søge andre fondsmidler til støtte for Haveprojektet.
 2. Marianne Kiærulff afsøger mulighederne for at få kommunen til at finansiere en havearkitekt.
 3. Ansøgning fra Sølvværkstedet om indkøb af en stenslibemaskine. Der søges om 3.000 kr. Stensliberen kan stå i Carport 3 og bruges af flere værksteder. Bevilliget
 4. Ansøgning fra malerværkstedet om 3.000 kr. til kursus. (Halvdelen af udgiften). Bevilliget
 5. Fra arbejdsteamet. Der er opsat to smedejernsgelændere: På gårdspladsen ved trappe til keramikværkstedet og på parkeringspladsen ved rampen til malersalen. Skilte til invalide-parkering opsættes snarest. Der opsættes en massiv skydedør mellem tekstil- og smykkeværkstedet, såvel som en ny glasdør mellem keramikværkstedet og malersalen er under forberedelse. Der bygges en trappe på skråningen fra Naturbasen til skovstien neden for Naturbasen. Belysningsføleren på Naturbasen er i stykker, og skal udskiftes. Marianne Druedahl har sendt en liste til kommunen over nødvendige reparationer på Gården. Desværre har kommunen oplyst at Gulddyssegård ikke skal forvente at få udført reparationer d. å. Lars Holst Kruse – Byrådets Plan- og Teknikudvalg – tager det op i Byrådet, da Gården har akut behov for reparation af bl.a. tag og vinduer (klimarelaterede reparationer). Der opsættes nye mere energirigtige spots i salen, og nye energirigtige pendler i alle sale.

Alle medlemmer af Arbejdsteamet fritages for kontingentbetaling til Gården.

 1. Fra Værkstederne. Åbent hus i weekenden 11.-12 marts. Bestyrelsen gør opmærksom på, at man som medlem har en forpligtelse til at deltage i de fælles aktiviteter.
 2. Status på lokaleudlejningen. Intet nyt.
 3. Medlemstal status. Medlemstal pr. 28. februar 2023 er 371, heraf er 174 passive medlemmer, 184 Aktive medlemmer og 12 æresmedlemmer.
  1. Ny hjemmeside. Den nye hjemmeside, er ”i luften”
  2. Facebooksiden. Gården har også fået en Facebook side til vores nyheder.

 

Referent Rikke Bagger Jørgensen

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 166, mandag den 16. januar 2023 – kl. 11.00 hos Marianne på Gundsølillevej 58

Afbud:  Valter

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 5. december. Godkendt
 3. Aktuel økonomi v/ kasserer. Årsregnskabet blev gennemgået. Det sendes til revision og præsenteres på foreningens generalforsamling i marts.
  1. Kommende udgifter: Ny elektronisk dør, Ny pc til brug for tyverisikring og nøglesystem, Haveprojekt, andet? Estimerede udgifter til ny elektronisk hoveddør 10.000 kr.; ny pc 20.000 kr. Haveprojekt? Marianne Druedahl kontakter ejendomsservice/sikringsafdelingen for at undersøge mulighederne for at få kommunen til at finansiere en ny pc til brug for tyverisikring.
 4. Ny hjemmeside – status. Vores hjemmeside-firma har lovet, at første version af hjemmesiden skulle være i luften ved udgangen af marts.
 5. GTM annonce – skal vi fortsætte? Pris 1.250 kr. Godkendt.
 6. Årets Guldklump 2022 – forslag modtaget – til beslutning. Beslutning truffet.
 7. Haveprojektet – status og videre forløb. Haveudvalgets afrapportering blev gennemgået, og det blev besluttet, at lade en havearkitekt lave udkast til projektet.
 8. Generalforsamlingen 21. marts.
  1. Dirigent? Inge Karlshøj, tidligere DGI, Nordsjælland.
  2. På valg til bestyrelsen for to år er: Rikke, Henny og Vilhelm. Villige til genvalg
  3. På valg suppleanter: Valther og Marianne K. Villige til genvalg
  4. På valg revisor: Lone Jørgensen, Suppleant: Leif Druedahl. Villige til genvalg
 9. Foreningens egne Udstillinger forår og efterår
  1. Hvad vil vi med vores udstillinger? Vores ”udstillingsvindue” til omverdenen, hvor vi viser, hvad vi kan. De udstillede genstande må sælges.
  2. Hvem skal stå for opstillingen?
   Marianne D. holder møde med udstillingsudvalget for at sikre, at formødet bliver på en måde, så alle værksteder føler sig hørt med de ønsker de har vedr. opstilling af værker.
  3. Hvem skal sørge for kustoder?
  4. Hvem skal stå for oprydningen, nedtagningen?
  5. Hvem skal stå for salget og betalingen? Udstillingsudvalget står for salg og godkender betalingen.
 10. Fra arbejdsteamet. Dør på toilet skal ordnes.
 11. Fra Værkstederne. Aktiviteten på værkstederne er i gang igen efter ferien.
 12. Status på lokaleudlejningen. Intet nyt
 13. Medlemstal status. Medlemstal pr. 8. januar 2023 er 368, heraf er 174 passive medlemmer, 182 Aktive medlemmer og 12 æresmedlemmer.
 14. Næste møder 6. marts kl. 11. Gundsølillevej. Marianne Kiærulff medbringer brød til kaffen. Har du ikke mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet sender du afbud til Marianne på mail eller 26 27 08 43.   
 15. Der har været indbrud i carport 2. Der er tilsyneladende ikke forsvundet noget. Ny lås skal påsættes.

 

Referent 

Rikke Bagger Jørgensen