Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde nr. 181, mandag, den 8. april 2024, kl. 19.30 til 21.30, på Gulddysse Kulturgård

Afbud: Ingen

Dagsorden med referat:

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, nr. 180 fra den 21. marts 2024. Godkendt
 3. Udkast til referat fra Generalforsamlingen gennemgået for opfølgningspunkter. Dårlig opvarmning på keramikværkstedet i kolde perioder: Installation af gulvvarme kræver isolering af gulv dvs. lukning af værkstedet i en længere periode, og vil give udgifter, som vi ikke kan afholde. Henning indkøber 1-2 radiatorer, når vi nærmer os vinter. Vedr. vinduespudsning og afmontering af forsatsruder, så pudsning kan foregå: Evan og Marianne kontakter arbejdsteamet for at finde en løsning.
 4. Fra værkstederne – Henning og alle andre. Der har været utilfredshed med at for mange af de udstillede genstande på forårsudstillingen, har været privateje. Da de aktive medlemmers udstillinger ikke er salgsudstillinger, men er demonstration af vores kunsthåndværksmæssige kunnen, er der ingen krav til, at genstandene skal være til salg (der henvises til Drejebog for udstilling på Gulddysse Kulturgård). Sølvværkstedet afholder workshop om Art Clay Silver. Vi har modtaget gratis udstyr til vores stenslibemaskine, der gør den endnu bedre. Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra keramikværkstedet om tilskud til kursus om begitning med ekstern underviser. Samlet udgift 2400kr. Bestyrelsen bevilliger halvdelen.
 5. Økonomi p.t. – Vilhelm. God økonomi

Herunder tilretning af hvem der kan disponere på foreningens konti. Marianne, betaler regninger, indtil Caroline har fået bankadgang. Caroline vil så være godkender af betalinger med Evan som ”backup”. Vilhelm bogfører. Vilhelm uddelte en kontoplan med de forskellige typer posteringer. Hvis vi mangler noget, tilføjer han det gerne.

Endvidere procedure for fremtidig betaling/refusion af regninger. Caroline/Evan godkender bestillinger og betalinger. For mindre regninger/refusioner finder godkendelse kun sted ca. hver anden uge. Større regninger betales hurtigt.

Vilhelm administrerer Foreningscentralen (kontingent-opkrævninger og nye medlemmer) med Henning som medadministrator. Økonomisystemet e-conomics vil blive anvendt til bogføring og afrapportering.

 1. Nyhedsbrev skal selvfølgelig fortsætte

Hvem står for/skal stå for udarbejdelsen. Evan er ansvarlig for udarbejdelsen sammen med Rikke. Marianne udsender. Frekvensen bestemmes af nyhederne.

Forslag til indlæg i kommende nyhedsbrev. Emner til næste nyhedsbrev, der udarbejdes efter 21/4, hvor forårsudstillingen slutter: Præsentation af Evan, forårsudstillingen, pinsejazz, ”Kunst i pinsen”, Skulpturhaven, fortællesalon mm.

 1. Gennemgang og tilretning af ansvars- og opgaveområder. Gennemgået og revideret. Marianne vil gerne være vores webmaster indtil videre. Rikke laver ny version af ansvars-og opgavelisten, som godkendes på næste møde.
 2. Skulpturhaven – Caroline (Rikke). Caroline bliver bestyrelsens repræsentant i   Skulpturudvalget

Oprettelse af Skulpturudvalg. Udkast til skriv til værkstederne og Arbejdsteamet drøftes/tilrettes og sendes efterfølgende ud. Caroline tilretter og udsender oplæg til valg af medlemmer og indkalder til første møde i udvalget.  De værkstedsansvarlige og arbejdsteamet modtager oplægget og sørger for at udpege et medlem.

 1. Fra kontaktudvalget og andre møder – Evan eller andre. Intet nyt.
 2. Kommende arrangementer. Pinsejazz 18. maj. Vilhelm holder formøde med Gundsømagle Landsbyråd. Poul Erik, Evan og Kristina kan ikke være til stede ved pinsejazz. ”Kunst i pinsen” 18.-20. maj; Lene PV er tovholder. Se kunstnere og beskrivelse på vores hjemmeside.
 3. Siden sidst. Forårsudstillingen er godt i gang med ca. 350 besøgende ved ferniseringen 7. april.
 4. Status på arbejdsteamets opgaver. Der bekæmpes muldvarpe i haven. Henning er bestyrelsens kontakt til arbejdsteamet, og ”vender” kommende arbejdsopgaver med arbejdsteamet.
 5. Gasalarm på Sølvværkstedet v/Poul Erik. Risiko for gasudslip, hvis der ikke sker korrekt lukning af gasflasker. Poul Erik og Caroline finder en løsning. Diskussion af hvad man gør, hvis gårdens alarmsystem aktiveres. Henning sætter yderligere information på alarmskabet, der fortæller, hvordan man forholder sig i tilfælde af, at alarmen går.
 6. Adgangsnøgle til Evan. OK
 7. Maling af sålbænkene. Sålbænke males. Evan meddeler kommunen, at vi har udført et arbejde og afholdt en udgift, der er kommunens.
 8. Medlemstal pr. d.d. 202. aktive medlemmer 175, passive medlemmer og 13 æresmedlemmer. Til næste møde vil Vilhelm komme med en opgørelse af antal medlemmer på de enkelte værksteder. Der var diskussion om, hvad der kunne gøres for at nedbringe ventelisten til keramik, som pt. er på 37.
 9. Næste møde dato og tid. maj kl. 19.30. Lars og Rikke kan ikke deltage.

Brød til kaffen på næste møde. Poul Erik

HUSK kalenderen.

 1.  

Indstilling til frivillighedspris. Bestyrelsen indstiller Marianne Druedahl til kommunens Frivilligpris. Poul Erik indsender ansøgning.

Referent Rikke Bagger Jørgensen

Bestyrelsesmøde nr. 180, torsdag 21. marts 2024 – Konstituerende møde afholdt på Gulddyssegården efter generalforsamlingen

Formand: Evan Lynnerup

Næstformand: Caroline Piper Hem

Kasserer: Vilhelm WedellWedellsborg

Sekretær: Rikke Bagger Jørgensen

Medlem: Henning Esbensen

suppleant: Kristina Fischer

suppleant: Poul Erik Hansen

 

Bestyrelsesmøde nr. 179, mandag den 18. marts 2024 – Gundsølillevej 58

Afbud:  Ingen

Dagsorden med referat:

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 26. februar. Tilføjelse til pkt. 4: Glasværkstedet har et færdigt kunstværk til skulpturhaven.
 3. Fra værkstederne – Benthe. Der er god aktivitet på alle værkstederne.
 4. Henvendelse fra Pilefletterne. Pileværkstedet har anmodet om skønnet 5.000 kr. til dækning af materialeudgifter i forbindelse med fremstilling af skulptur til haven. Skulpturen er påbegyndt af pileværkstedet, og vil blive fuldendt på workshop med Pileforeningen 31/8-1/9 2024. Bestyrelsen har bevilliget beløbet. Benthe mente, at skulpturhaven kun bør udstille skulpturer, der er 100% fremstillet af gårdens medlemmer, mens den øvrige bestyrelse mente, at beslutninger af denne art bør træffes af skulpturudvalget.
 5. Havens videre udformning og arbejdsopgaverne samt indkøb. På møde med repræsentanter for arbejdsteamet, pileværkstedet og bestyrelsen blev det bestemt at flytte pilekassen (til iblødsætning af pil) op mod soklen på stuehusets nordøstlige hjørne. Her vil den kunne tjene som bænk med udsigt til søen. Den udendørs fryser til pil bliver placeret på stuehusets østgavl, hvor der bygges en beskyttende kasse til den. Tørrestativet bliver stående indtil videre, da det evt. kan anvendes til kunst. Fliserne tages op og bortskaffes. Gården betaler og indkøber en magnolie og et prydkirsebærtræ, som Materialgården har lovet af plante. En bro over åen mod skoven bliver først sat i værk, når haven er mere etableret og når skiltning, der inviterer indenfor, er sat op. Skulpturudvalget, der skal bestemme den skulpturelle del af haven nedsættes på generalforsamlingen 21/3 2024
 6. Forbedring af søgning på nettet. Muligheder for forbedret synlighed på nettet blev diskuteret. Vi bør bestræbe os på at markedsføre gården mere aktivt både digitalt, men også analogt. AVEO havde fremsendt en forslag til en potentialeanalyse, som vi besluttede ikke at tage imod, da prisen vil blive for høj.
 7. Aktuel økonomi – Vilhelm. Årsregnskab og budget er tidligere gennemgået. Vilhelm afsøger stadig om ”e-conomics” eller evt. ”Dinero” giver bedre muligheder for regnskabsføring, medlemskartotek mm.
 8. Generalforsamlingen 21. marts 2024
  Visioner og mål for 2024. Forslag til visioner og mål blev gennemgået og revideret.
  Valgene og konstituering. På valg er Marianne Druedahl og Benthe Aagaard. Ingen modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Evan Lynnerup og Caroline Hem til valg til bestyrelsen for to år. Valg af to suppleanter. Lone Jørgensen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Poul Erik Hansen og Kristina Fischer til valg til de to suppleantposter.
 9. Medlemstal pr. 13. marts 2024 er 383, heraf er 176 passive medlemmer, 196 Aktive medlemmer og 11 æresmedlemmer. Medlemstallet er i støt stigning.
 10. Kommende arrangementer – hvem deltager – fordeling af opgaver.
  Fernisering 7. april. Benthe og Poul Erik kan ikke deltage.
  Pinsejazz 18. maj. Tilsagn fra Henning, Vilhelm, Benthe, Poul Erik, Rikke, Marianne.
  Kunst i pinsen 18. – 20. maj. Lene koordinerer. 11 udstillere. Møde 24. april 2024
 11. Næste møde konstituerende møde 21. marts 2024 på Gulddyssegården. Første ordinære møde fastlægges.
 12. Eventuelt Intet

 

Referent. Rikke Bagger Jørgensen

 

Bestyrelsesmøde nr. 178, mandag den 26. februar 2024, 10.30 – Gundsølillevej 58

Afbud:  Ingen

Dagsorden med referat:

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen

 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 8. januar – Referatet udsendt tidligere. Godkendt

 3. Fra værkstederne – Benthe. God aktivitet på værkstederne. Tekstil har afholdt et succesfuldt kursus med syning i genbrugsmaterialer. Der er lavet en YouTube video fra kurset ”Syglæde og genbrug i Gulddysse Kulturgård”, som kan ses på vores hjemmeside. Gulddysse Kulturgård er med i årets ”Kunst i Pinsen”; der er ca. 10 tilmeldte kunstnere fra gården som udstillere. Aktive medlemmers kunstudstilling starter med en fernisering 7. april, og løber frem til 21. april. Arbejdsteamet har færdiggjort hemsen mellem keramik og malersal. Arbejdsteamets næste opgave med at etablere sikre stiger/trapper til de andre hemse bør prioriteres højt, og derefter er der en opgave med at fjerne tørrestativ og plankeværk/fliser ved ”pile-kassen” i haven, så den kan flyttes hen øst for terrassen. Til yderligere information om værkstedsaktiviteterne ligger referat fra kontaktmødet på hjemmesiden.

 4. Havens videre udformning – efter mødet med Karen Attwell. Som det er fremgået af det sidste Nyhedsbrev, så er kommunen i fuld gang med at beskære og beplante i vores have, så vi kan etablere en Skulptur-have. Derfor skal der nu nedsættes et Skulpturudvalg, der skal give retningslinjer for selve skulptur-delen af haven, fx skulpturernes placering, værksteds- contra enkeltkunstner værker o.s.v. Det vil også være Skulpturudvalget opgave at sørge for, at værkstederne leverer de første skulpturer til haven. Skulpturudvalget etableres på den ordinære generalforsamling 21. marts 2024. Pileværkstedet er allerede i gang med et værk med solsikker til haven, og en stor bemalet glasplade afventer også opstilling i haven.

 5. Forslag til stort skilt ved indkørslen til Gulddyssegård. Der vil blive fremstillet en model i træ og i fuld størrelse af det skilt, som Poul Erik har tegnet, og som skal fremstilles i cortenstål. Modellen vil give os en ide om udformning af det endelige skilt.

 6. Økonomi – Årsregnskabet for 2023 og budget for 2024 – Vilhelm. Gennemgået på sidste møde. Årsregnskabet blev underskrevet af bestyrelsen. Vilhelm afprøver økonomisystemet ”e-conomics”, som vi antagelig vil anvende fremover.

 7. Forslag om at gøre frivillige i arbejdsteamet til æresmedlemmer – Marianne. De 3 medlemmer af arbejdsteamet, der endnu ikke er udnævnt til æresmedlemmer, vil få tildelt titlen. Alle nye medlemmer af arbejdsteamet vil som æresmedlemmerne være kontingentfri.

 8. Forslag fra aktive medlemmer om mere lys udendørs. Autoriseret el-installatør kontaktes, så vi kan få belysning i slippe/gyden, da turen fra stuehus til parkeringspladsen er vanskelig i mørke.

 9. Generalforsamlingen 21. marts 2024
  1. Bestyrelsens beretning. Mariannes udkast blev godkendt.
  2. Diskuteret. Skulpturudvalg etableres. På hjemmesiden ligger dagsorden og nærmere beskrivelse af dagsordenpunkterne.

 10. Medlemstal pr. 22. februar 2024 er 387, heraf er 181 passive medlemmer, 193 Aktive medlemmer og 11 æresmedlemmer. Antallet af aktive medlemmer er stigende, mens vi har færre passive medlemmer.

 11. Næste møde 18. marts 2024. Marianne giver frokost.

 12. Husk på at enhver forening skal genbekræfte sin eksistens mindst hvert 3. år i CVR registret. Senest gjort januar 2024.

Henning meddelte, at der var håb om, at vi snart får et serviceskilt på Frederiksborgvej, der henviser til Gulddysse Kulturgård.

Referent Rikke Bagger Jørgensen

Bestyrelsesmøde nr. 177, mandag den 8. januar 2024 – kl. 9.30 hos Marianne på Gundsølillevej 58

Afbud:  Vilhelm, Lars fraværende uden afbud

Dagsorden med referat:

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Skulpturhave-projektet burde (ifølge referat fra sidste møde) have været på dagsordenen, men vil blive behandlet på næste møde.
 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 27. november – Referatet udsendt tidligere.
 3. Fra værkstederne – Benthe. Der er ret stille på værkstederne her efter jul og nytår. Det dårlige vejr medvirker også til begrænset fremmøde. Marianne Druedahl har tilbudt at fungere som en slags pedel på gården, efter at hun har forladt bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse modtog med stor tak dette tilbud.
 4. Ansøgning fra tekstilværkstedet. Tekstilværkstedet har søgt om et beløb til delvis dækning af udgifter i forbindelse med et kursus i syning i genbrugsmaterialer. Kurset koster samlet 6380 kr., der anvendes til instruktør på kurset mm. Kurset afholdes 23. januar. Bestyrelsen bevilliger støtte til de deltagere i kurset, som er medlemmer på gården. De modtager halvdelen af udgiften til kurset. Deltagere udefra modtager ikke støtte, medmindre tekstilværkstedets egen værkstedskonto ønsker at bidrage. Kurset gennemførtes kun ved mindst 4 deltager, men der forventes ca. 11 deltagere.
 5. Forslag fra Lene Plank om køb af portrætter af det oprindelige arbejdsteam for samlet beløb på 15.000 kr. – Hvor vil vi evt. have portrætterne hængende? Kurt Allesøe malede i sin tid portrætter at gårdens arbejdsteam. Arbejdet var bestilt af Torben Sønderskov, men Torben ønskede efterfølgende ikke at betale for arbejdet. Portrætterne er af god kvalitet, og et par af dem er siden købt af de malede. Bestyrelse bevilliger 5000 kr. til Kurt Allesøe for det udførte arbejde, og Kurt kan derefter tilbyde portrætterne til de malede eller andre, på de vilkår han ønsker.
 6. Forslag til stort skilt ved indkørslen til Gulddyssegård. Poul Erik har lavet en model af et skilt til gården med teksten Gulddysse Kulturgård. Skiltet skal stå ved indkørslen til parkeringspladsen og udføres i cortenstål. Rikke havde et alternativt forslag til skilt – stor natur sten med guldbogstaver. Det alternative forslag blev ikke vel modtaget. Diskussionen om skiltet fortsætter ved fremtidige bestyrelsesmøder.
 7. Økonomi – Årsregnskabet for 2023 udsendt til orientering fra Vilhelm. Regnskabet og budgettet blev gennemgået og kommenteret. Økonomien har det godt, og værkstederne har en del penge på deres konti. Vi overgår til økonomisystemet e-conomics i 2024. e-conomics forventes at lette flere af vores arbejdsgange f.eks. foretages opkrævning af kontingent automatisk, og systemet fører også automatisk medlemskartotek. Desuden giver systemet mulighed for ”kikkeadgang” til nøglepersoner.
 8. Gulddysse Kulturgård Opgaver – Poul Erik Hansen – nyt forslag fra Poul Erik. Poul Eriks liste blev gennemgået, og nogle få ændringer foreslået. Det endelige opgavekatalog bør lægges på hjemmesiden.
 9. Opgaver i bestyrelsen – omfordeling – Bilag vedhæftet med nuværende fordeling. Listen blev gennemgået, og nogle af opgaverne blev omfordelt. Marianne udarbejder revision af listen.
 10. Generalforsamlingen 21. marts 2024
  1. Nye forslag til valgene.
  2. Årets Guldklump. Der er indkommet et forslag, som blev accepteret.
 11. Medlemstal pr. 3. januar 2024 er 389, heraf er 190 passive medlemmer, 188 Aktive medlemmer og 11 æresmedlemmer.
 12. Næste møde 26. februar 2024. Fremtidige møder starter 10.30. Lone medtager brød.
 13. Henning og alle andre opfordres til at rykke vejdirektoratet for den skiltning vi har ansøgt om for Gulddyssevej. Desuden har vi ansøgt om et serviceskilt (”Gulddysse Kulturgård”), som vi endnu ikke har fået tilbagemelding om. Henning rykker.

Referent: Rikke Bagger Jørgensen

Bestyrelsesmøde nr. 176 mandag den 27. november 2023 – hos Marianne på Gundsølillevej 58

Dagsorden med referat

Afbud: Lars fraværende uden afbud

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 23. oktober. Godkendt
 3. Fra værkstederne – Benthe. Generel tilfredshed med det nye lys. God stemning på værkstederne – mange værksteder holder julefrokost. Der har været åbent værksted på sølv- og papir-værkstedet. Begge ”events” afviklet med stor tilslutning (10-14 deltagere udefra). Det overvejes af sølvværkstedet, om lignende arrangementer fremover kræver depositum ved tilmelding. Sølv vil antagelig afholde lignende arrangement for gårdens medlemmer i 2024.
 4. Gulddysse Kulturgård Opgaver – Poul Erik Hansen. Poul Eriks liste blev gennemgået, og en ny og revideret liste fremsendes snarest. De enkelte værksteder bør have en husorden, der skal kunne findes på gårdens hjemmeside.
 5. Evaluering af
  1. Efterårsudstillingen. Der har været afholdt et efterbehandlingsmøde, og herfra kan det nævnes, at sølvs salgsslip, var for kompliceret og at den derfor bør ændres før næste udstilling. Der har været utilfredshed med, at en enkelt udstiller fra pileflet fik lov at udstille mange emner, da der kun var i alt 3 udstillere fra pileflet, og derfor som udgangspunkt kun 6 genstande at udstille. Foranlediget af dette, har bestyrelses bestemt, at det er udstillings-lederens ret at tillade flere udstillede emner per aktivt medlem end det forlods er besluttet, hvis dette er nødvendigt for at få en mangfoldig udstilling, der på bedste vis repræsenterer alle værksteder.
  2. Jul på Gulddysse Kulturgård 18.-19. november. Det rekordstore overskud fra cafeen på 12.295 kr. fordeles mellem værkstederne. Hvert værksted modtager 1.536,87 kr.
  3. Mødet om Haveprojektet med Karen Attwell – Næste skridt. Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.
 6. Opgaver i bestyrelsen – omfordeling – Bilag vedhæftet med nuværende fordeling. Listen gennemgået. På første møde i det nye år skal listen revideres med nye navne på de opgaver, som Marianne pt står for (medlemmerne i bestyrelsen skal overveje til næste møde, hvilke opgaver de vil overtage).
 7. Generalforsamlingen 21. marts 2024
  1. Inge Karlshøj hvis muligt.
  2. Hvem genopstiller. Benthe genopstiller. Marianne og Lone forlader bestyrelsen.
  3. Nye forslag til valgene. Et par navne ”kom på bordet”.
  4. Hvornår i dagsordenen skal vi vælge nyt festudvalg? Lige efter valg af medlemmer til bestyrelsen mm; dvs. som sidste punkt under valghandlingen.
  5. Årets Guldklump. Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til Årets Guldklump. Marianne indkalder forslag i Nyhedsbrevet; deadline for forslag 31. januar.
 8. Medlemstal pr. 21. november 2023 er 405, heraf er 204 passive medlemmer, 190 Aktive medlemmer og 11 æresmedlemmer.
 9. Næste møde 8. januar 2024. Henning medbringer brød.
 10. Der har været lidt utilfredshed med det regnskab som værkstederne modtager – det er svært at finde posteringer, der vedrører de enkelte værksteder i det store årsregnskab. Til dette meddeler kassereren, at han altid kan kontaktes. Vilhelm undersøger mulighederne for at skifte til et mere brugervenligt økonomisystem (E-conomic).

 

Referent: Rikke Bagger Jørgensen

Bestyrelsesmøde nr. 175, mandag den 23. oktober 2023 – kl. 10.30 hos Marianne på Gundsølillevej 58

Dagsorden med referat

Afbud:  Lone, Henning. Lars fraværende uden afbud.

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 25. september. Godkendt
 3. Datoer for kommende møder. Mandag 8/1-2024 kl. 9.30-11.30; mandag 26/2 kl. 30-11.30; mandag 18/3 kl. 11.00-?
 4. Fra værkstederne – Benthe. Flere grupper mødes på tekstilværkstedet. Papirværkstedet holder åbent 2. november og invitere indenfor 17.00 -22.00. Sølvværkstedet holder åbent til ”Kom og lav en sølvring”, 9. november 17.00-22.00. Malerkursus i abstrakt maling (modul 2) får bevilliget tilskud på 250 kr./deltager. Der er nu opsat et permanent skilt på døren mellem parkeringspladsen og malerværkstedet, der henviser til at adgang foregår fra gårdspladsen. Medlemmer der har nøglebrik kan selvfølgelig benytte alle ”elektroniske” indgange, men man opfordres til at tage hensyn til arbejdet på værkstederne ved gennemgang.
 5. Økonomi p.t. – Vilhelm – jazz regnskab. Gårdens økonomi er god. Der forventes større udgifter til elektriker (i forbindelse med opsætning af de nye lamper) og til landskabsarkitekt (haveplan for gården). Jazz-regnskabet viser et overskud for året på 10.380 kr. Overskuddet bliver stående på kontoen til fælles afbenyttelse, fx til indkøb af fadøls-anlæg.
 6. Gulddysse Kulturgård Opgaver – Poul Erik Hansen. Bestyrelsesmedlemmerne bedes kommenter på Poul Eriks bilag før næste møde.
 7. Fra kontaktudvalgets møde 4. oktober – referatet er udsendt tidligere. Ingen kommentarer.
 8. Kommende arrangementer
  1. Ferniseringen 29. oktober kl. 13-16. Gården serverer et glas vin og chips, og der bliver café i stuehuset, hvor en 7. klasse fra Margretheskolen serverer lækre kager og kaffe.
  2. Jul på Gulddysse Kulturgård 18.-19. november. Der var lidt diskussion af kvaliteten af produkterne hos nogle af de stadeholdere, der ikke er aktive på gården. Gårdens aktive medlemmer leverer kunsthåndværk af så høj kvalitet, at det kan blive kompromitteret af varerne fra de ikke aktive.
 9. Siden sidst
  1. Status på arbejdsteamets opgaver. Arbejdsteamet løser mange og meget forskellige opgaver, fx arbejdes der på at inddrage hemsene til opbevaring. Gården er teamet megen tak skyldig: Tak! I er bare så gode.
  2. Måtterne. Placeret i carport.
  3. Røgfrit område ude. Arbejdsteamet har sat skilte op.
  4. Permanent skilt på dør til parkeringsplads er nu opsat.
  5. Marianne har udsendt Nyhedsbrev om parkeringsforholdene. Der henvises til dette.
  6. Drejebogen for udstillinger færdig. Ingen kommentarer.
 10. Medlemstal pr. 20. oktober 2023 er 402, heraf er 201 passive medlemmer, 190 Aktive medlemmer og 11 æresmedlemmer.
 11. Næste møde 27. november. Rikke medbringer brød til kaffen.
 12. Skiltning på Frederiksborgvej, der henviser til Gården: Henning opfordres til at kontakte Lars Holst Kruse, for at høre om han har foretaget sig noget for at fremme sagen hos kommunen.

 

Referent: Rikke Bagger Jørgensen

 

Bestyrelsesmøde nr. 174, mandag den 25. september 2023 – hos Marianne på Gundsølillevej 58

Dagsorden med referat:

Afbud:  Lars

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 14. august. Godkendt
 3. Fra værkstederne – Benthe og Marianne. Der er ønske om et hjertestarter-kursus. Benthe kontakter Tryg for at få det sat i værk. Malerne forstyrres af trafik gennem malersalen, bl.a. fra parkeringspladsen og til keramikværkstedet; der opsættes skilt på ydersiden af dør til parkeringspladsen med teksten ”Indgang gennem porten”. Det henstilles også til APA, at man ikke går ind på værkstederne, når der holdes højskole på gården. Der er ønske om en hurtigere opvaskemaskine, men maskinen vi har er hurtig, hvis den programmeres rigtigt; brugsanvisninger til gårdens maskinerne bør forefindes i en skuffe tæt på apparaterne. Malerne kan stadig anvende carport 3, dog sammen med bronzeværkstedet. Titlen ”Guldsmed” kan benyttes af alle, der arbejder med at forarbejde ædelmetaller til smykker. Medlemmer på gården, der har CVR-nummer kan benytte værkstedernes service, dog henvises til husordenen der siger at ” Gulddyssegårdens værksteder må kun benyttes til hobby aktivitet – ikke i erhvervsmæssigt øjemed”. Haveprojektet præsenteres af havearkitekten på et møde, hvortil alle gårdens medlemmer indbydes.
 4. Arbejdsteamets arbejde – Status ved Valter. Der monteres en opslagstavle på skydedøren mellem tekstil- og sølvværkstedet. Skydedøre mellem keramik- og malerværkstedet er begge opsat, men falsen på den ene dør kræver reparation. Der er bestilt materialer til renovering af hemsene. Arbejdet med at brandsikre ovnen i carport 1 skrider frem trods besværligheder.
 5. Økonomi p.t. – Vilhelm. Vilhelm rykker Gundsømagle Landsbyråd for det endelige regnskab for sensommer-jazzen.
 6. Haveprojektet – Rikke. Havearkitekt Karen Attwells forslag til haveplan for skulpturhaven blev gennemgået. Det er på nuværende tidspunkt vigtigt at holde et møde med kommunens landskabsarkitekt, Helle Guinot, for at få klarlagt hvilke ændringer i haven, som kommunen vil tillade samt få afklaret om kommunen vil bidrage med ressourcer til anlæg og vedligehold af haven. Rikke er ansvarlig for at få et sådant møde i stand.
 7. Flisegang midt over gårdspladsen – Status ved Poul Erik. Efter en længere diskussion af mulighederne for at lette gang-forholdene mellem stuehus og hovedindgang, besluttede bestyrelsen, at bevare den nuværende belægning af toppede brosten og at undlade indkøb af gummimåtter o.l. Det er bestyrelsens indtryk, at langt hovedparten af gårdens medlemmer ikke ønsker at der ”pilles ved” den historiske belægning.
 8. Skal Gulddysse Kulturgård være røgfri udendørs. Kommunen anbefaler at udearealerne ved kommunens ejendomme gøres røgfri. På Gulddyssegård opretter vi røgfri områder på træterrassen mod skoven og på ”jazz-terrassen” på gårdspladsen. Her skiltes med røgfrit område.
 9. Drejebog for udstillinger – Marianne. Der er stadig et par smårettelse, før det endelige udkast foreligger.
 10. Evaluering af seneste aktiviteter: Åbne Værksteder, QQTekstilKunst udstilling, Udstillingsmøde, Værkstedsmøder. Der har været for få medlemmer på værkstederne til åbne værksteder her i september, og derfor bør det på forhånd aftales på værkstedsmøderne, hvem der stiller sig til rådighed. Papirværkstedet holder et ”åben om aftenen” arrangement 2/11 17.00-22.00 – et godt initiativ, der bør tages op af andre værksteder. QQTekstilkunst præsenterede en flot udstilling.
 11. Kommende arrangementer: Kontaktmøde 4. oktober.
 12. Medlemstal pr. 21. september 2023 er 398, heraf er 198 passive medlemmer, 189 Aktive medlemmer og 11 æresmedlemmer.
 13. Næste møde – 23. oktober. Marianne medbringer brød til kaffen.
 14. Service-vejskiltet på Frederiksborgvej er stadig på vej – Henning har rykket. Tekstil- papir- og glasværkstedet har fået nye lamper. Lamperne på malerværkstedet er til diskussion. Handicap-parkeringspladserne skal respekteres, d.v.s kræver handicap-skilt i forruden.
  Referent: Rikke

Bestyrelsesmøde nr. 173, mandag den 14. august 2023 hos Marianne på Gundsølillevej 58

Dagsorden med referat:

Afbud: Lone

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 19. juni – vedhæftet. Godkendt
 3. Fra værkstederne – Benthe. Medlemmerne er så småt kommet i gang efter sommer. Repræsentanter fra bestyrelsen holder møde med pileværkstedet om indkøb og placering (udendørs) af fryser til materialer. Slibemaskinen til bronzeværkstedet er ankommet og placeres i carport 3. Ovn til udbrænding af voks på bronzeværkstedet kræver isolering, evt. en opgave som arbejdsholdet kan tage sig af. Arbejdsholdet vil i den nære fremtid arbejde med renovering af hemse, bro over grøften mellem haven og skoven samt trappe fra Naturbasen til skovstien neden for.
 4. Økonomi, halvårsregnskab – Vilhelm. Gårdens økonomi er sund med et nettoresultat lidt bedre end budgetteret. Vilhelm går igennem gårdens forsikringspolicer, så vi ved om dækning og pris er den mest optimale.
 5. Sensommerjazz 26. august –Poul Erik – Hvem deltager – Fordeling af opgaver. Der tages stilling til menu og sceneplacering, når vi kender vejrudsigten. Bentes mand kommer med en trailer. Henning, Poul-Erik, Marianne, Bente og Rikke forventer at møde op kl. 9.00 og hjælpe med det praktiske.
 6. Status på indkøb af vejskilt til opsætning ved A6 – Gulddyssevej – Henning. Vi venter stadig på kommunens svar på vores ansøgning. Henning har rykket og Lars rykker nu også for svar.
 7. Flisegang midt over gårdspladsen til beslutning og igangsættelse – Marianne. Marianne undersøger om det er muligt at finde en mobil løsning, der kan gøre færdsel over gårdspladsen mere sikker ved udstillinger mm. Hvis det kan undgås at der skal ”pilles ved” vores belægning af toppede brosten, vil det på være ønskværdigt i forhold til gårdens særpræg.
 8. Status på Skulpturhaven – Rikke – Bilag vedhæftet. Havearkitekt Karen Attwell udarbejder nu plantegning. Arkitekten har foreslået ændringer af haven, så den præsenterer skulpturer fra gårdens værksteder, og imødekommer en del af de forslag som havegruppen er kommet med. Plantegningen behandles af bestyrelsen, når den er modtagen. Haven er kommunens ejendom, og ændringer skal godkendes af kommunen.
 9. Drejebog for udstillinger – Marianne – Bilag vedhæftet. Rettelser fra bestyrelsesmedlemmerne er modtaget, og Marianne laver nyt udkast.
 10. Medlemstal pr. 7. august 2023 er 399, heraf er 198 passive medlemmer, 189 Aktive medlemmer og 12 æresmedlemmer.
 11. Næste møde – 25. september. Brød til kaffen står Marianne for.
 12. Autoriseret elektriker opsætter nye energispare-lamper i kippen på malersal og salen. Gården er af et tidligere medlem blevet tilbudt en større skulptur af en hest, et tilbud som vi formodentlig modtager. Der er transportomkostninger forbundet med modtagelsen.

Referent: Rikke

Bestyrelsesmøde nr. 172, mandag den 19. juni 2023 – kl. 10.30 hos Marianne på Gundsølillevej 58

Dagsorden med referat.

Afbud: Lars Holst Kruse ikke mødt

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 8. maj. Ingen
 3. Fra værkstederne – Benthe mf.. Dør mellem smykkeværkstedet og tekstilværkstedet fungerer godt. Den ene dør mellem keramikværkstedet og malersalen er stadig ikke sat op. Der har været tilgang af medlemmer til tekstilværkstedet og til maler- og smykkeværkstedet. Der arbejdes på at få sat gang i stenslibningen. Arbejdsholdet skal på besigtigelsestur til huse på Bakken, som er bygget sådan, at man undgår regndryp fra stråtag.
 4. Evaluering af Forårsfesten 15. maj – Benthe. En god fest med ca. 60 deltager, hvilket skønnet at være det antal, der uden store problemer kan huses i samme rum. Der var et beskedent overskud på 582,– kr. Det blev foreslået at nedsætte ”årets festudvalg” på generalforsamlingen.
 5. Evaluering af Pinsejazz 27. maj – Vilhelm. Fantastisk succes med anslået 300-400 publikummer. Det endelige regnskab er ikke kommet endnu.
 6. Evaluering af Kunst i Pinsen 27., 28. og 29. maj – Mariann. Der var ca. 200 besøgende til ”Kunst i Pinsen”. Til næste år bør præsentationen af gården på App og Kunst i Pinsens hjemmeside gøres mere lækker, så der forhåbentlig kan tiltrækkes flere gæster. Desuden opfordres flere af gårdens kunstnere til at stille op.
 7. Status på indkøb af vejskilt til opsætning ved A6 – Gulddyssevej – Henning. Vi afventer kommunens respons på vores henvendelse om skiltning. Henning følger op på sagen.
 8. Status på flisegang midt over gårdspladsen – Marianne. Der kommer et tilbud fra ”Den grønne trold”. Lone indhenter endnu et tilbud. De sten, der tages op fra gårdspladsen, placeres for enden af parkeringspladsen, så de evt. kan anvendes andre steder på gården (Skulpturhaven fx).
 9. Status på Skulpturhaven – Rikke. Havearkitekten har fået tilsendt en plantegning over gården. Vi afventer hendes forslag til haveplan. Rikke følger op primo august.
 10. Status på genanvendelse af varmen fra glasovnen og opvarmning i keramiklokalet samt nye lamper i loftet i Skovlængen, Salen og Malerværkstedet. – Marianne. Marianne er i dialog med Niels Danneborg Kristensen (kommunen, maskinmester med ansvar for udsugningen, genanvendelsen af varme og belysning) for at finde løsninger. Medlemmerne må ikke pille ved ventilationen på keramikværkstedet, uanset om de har det for koldt eller for varmt (undtaget er de keramik-ansvarlige, der har kendskab til anlægget).
 11. Statur på og eventuel beslutning vedr. Gitta Jensens forslag om en kunst workshop for forældre og børn – Rikke. Da vi pt. ikke har mulighed for at tilbyde medlemskab til familier eller børn, anser bestyrelsen det for mere hensigtsmæssigt, at en kunstworkshop placeres under Billedskolen på Roskilde Musiske Skole. Marianne giver Gitta besked.
 12. Medlemstal pr. 17. juni 2023 er 382, heraf er 178 passive medlemmer, 192 Aktive medlemmer og 12 æresmedlemmer.
 13. Næste møde – 14. august. Brød til kaffen medtages af Henning.
 14. Vi får besøg fra Roskilde Beredskab, der skal tage stilling til, om bronzeværkstedets nye ovn er opstillet forsvarligt. Der forventes besøg af en lokal dameforening den 1/9 og Ulykkespatientforeningen 10/9.

Referent: Rikke


Bestyrelsesmøde nr. 171, mandag den 8. maj 2023, kl. 10.30 på Gundsølillevej 58

Dagsorden med referat

Afbud:  Lars Holst Kruse ikke mødt

 1. Nyt fra Arbejdsteamet ved Fridan Gibo
  1. Depotpladser på hemsene. Der ryddes op på hemsen over Skovlængens toiletter. Hemsen over Skovlængens køkken forsynes med en ny stige. Hemsen mellem keramik og malerværksted afventer oprydning.
  2. Havemøbler. De nye havemøbler er på plads på terrassen. De gamle plastikhavemøbler er flyttet til carport 3. Havemøbler på gårdsplads behøver ikke males i år.
  3. Dørene til adskillelse af værksteder. Skydedøren mellem sølvværkstedet og tekstilværkstedet er opsat (pris ca. 6-8 kkr). Døre mellem keramik og malersalen er under opsætning. Den dør af hærdet glas, der er nedtaget, bevares med henblik på anvendelse som del af kunstværk.
  4. Der blev gjort opmærksom på, at der er en defekt vandlås i skovlængen. Bestyrelsen udtalte sin store tak til arbejdsholdet.
 2. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 17. april – vedhæftet. Ingen
 4. Evaluering af Forårsudstillingen. Bred tilfredshed med udstillingen. Marianne indkalder til et møde vedr. udstillings-drejebogen, så det sikres at alle er med i udstillingsprocessen.
 5. Skal foreningen anskaffe et af de hvide telte, som har været brugt til corona vaccinationer til brug i haven? Forslag stillet af Tove Aasbjerg Søndergaard. Kommunen vil ikke tillade permanent opsætning af et telt i haven. Gulddyssegård har selv et telt, der kan opsættes ved særlige lejligheder.
 6. Pinsejazz 2023. Der er bestilt godt vejr til jazz, pølser og fadøl. Vilhelm vil foreslå til Gundsømagle Landsbyråd, at de køber et fadølsanlæg, da lejeudgiften for et anlæg er høj, og anlægget derfor hurtigt bør være tjent ind. Vilhelm, Benthe, Henning og Marianne forventer at deltage i forberedelserne til pinsejazzen.
 7. Skal vi indkøbe vejskilt til opsætning ved A6 – Gulddyssevej? Pris 8.000 kr + 200 årligt + moms. Enighed om at bestille skilt med teksten ”Gulddysse Kulturgård”. Henning har gjort kommunen opmærksom på, at der mangler skilt med vejnavn, ”Gulddyssevej”.
 8. Forslag fra Lene og Vibeke om en flisegang midt over gårdspladsen. God ide. Poul Erik indhenter tilbud hos entreprenør.
 9. Udlån af foreningens telt. Foreningens telt udlånes 27. maj til 5 Gulddysse-kunstnere, der deltager i Fjordglimts Kunsthåndværkermarked.
 10. Status på igangsatte arbejder
  1. Forårsfesten – Benthe. Benthe redegjorde for menu, deltagerantal (ca. 60), mm. fra programmet.
  2. Skulpturhaven – Marianne. Havearkitektens tilbud blev accepteret (pris omkring 10.000 kr.). Marianne meddeler Karen Attwell, at hun kan gå i gang med arbejdet.
  3. Kan varmen fra Glasovnen genanvendes – Henning. Henning havde foretaget en beregning, der viste, at omkring 3000 kr. kan spares på opvarmning, hvis varmen fra glasovnen genanvendes. Udgifterne ved ombygning for at genanvende varmen, forventes at være så store, at genanvendelse af varmen ikke vil være rentabel. Det blev påpeget, at der bør være udsugning over glasovnen. Marianne kontakter arbejdsholdet for en løsning.
  4. Bedre opvarmning i keramiklokalet – Marianne. Marianne har kontaktet Niels Danneborg Kristensen (kommunens maskinmester), der mener at kunne justere varmen centralt. Han holder møde med Henning.
  5. Proceduren ved alarmer – Henning. Henning har sat et skilt op om, at alarmen ikke må tilsluttes i åbningstiden.
 11. Medlemstal status. Medlemstal pr. 2. maj 2023 er 379, heraf er 176 passive medlemmer, 191 Aktive medlemmer og 12 æresmedlemmer.
 12. Næste møde – 19. juni. Lone medbringer brød til kaffen.
 13. Et forslag fra Gitta Jensen om en kunst-workshop for forældre-børn, kan bestyrelsen først tage stilling til, når der foreligger flere informationer.

Bestyrelsesmøde nr. 170, mandag den 17. april 2023 – kl. 10.30, Gundsølillevej 58

Dagsorden med referat

Afbud:  Lars Holst Kruse

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 29. marts. Godkendt
 3. Foreningens økonomi efter 1. kvartal – vedhæftet. Økonomien er god. Kontaktpersonerne for værkstederne, vil blive orienteret om værkstedernes økonomi.
 4. Efterbehandling af Ordinær generalforsamling 21. marts
  1. Depotpladsen på hemsen over keramik-maler.  Marianne kontakter arbejdsholdet med henblik på at få ændret/ombygget hemsene. Henning er tovholder på det praktiske arbejde.
  2. Opsætning af opslagstavle til info om Skulpturhaven. Ansøgning til kommunen afventer havearkitektens forslag til haveplan, så kommunen har et konkret planforslag at tage stilling til. Rikke ringer til Karen Attwell (havearkitekten) for at få information om, hvem i kommunen, der skal kontaktes med henblik godkendelse af Skulpturhaven. Rikke ringer til Rune Bugge Hansen (leder af Materialgården) med henblik på at få beskåret træer med ”vandris” i haven.
  3. Forårsfesten – deltagerkredsen. Til en forårsfest, som støttes økonomisk af foreningen, er alle medlemmer, aktive såvel som passive, velkomne. Medlemmerne inviteres gennem Nyhedsbrevet. Af pladshensyn kan maksimalt 80 medlemmer deltage i festen, og man kan ikke registrere sig som deltager på forhånd. Foreningen yder et tilskud på kr. 100 per deltager.
  4. Ansøgning om bygning af Skulpturhaven. Ansøgning til kommunen afventer havearkitektens forslag til haveplan, så kommunen har et konkret planforslag at tage stilling til.
  5. Ansøgning om skiltning. Henning undersøger mulighederne for at få opsat skiltning på A6 (Frederiksborgvej), der henviser til Gulddysse kulturgård.
  6. Kan varmen fra ovnen i Glasværkstedet bruges til opvarmning andre steder på Gulddyssegården? Det vil antagelig være teknisk og økonomisk udfordrende. Henning undersøger, om det er en mulighed.
  7. Bedre opvarmning af Keramikværkstedet. Marianne kontakter Niels Danneborg Kristensen (maskinmester med ansvar for udsugningen og genanvendelsen af varmen fra ovnen) for at finde en løsning.
  8. Proceduren ved alarmer. Henning laver Dymo-skilt, hvor det fremgår, at alarmen ikke må tilsluttes i åbningstiden. Opsættes på alarmskabet, der sidder mellem keramik- og malerværkstedet.
 1. Medlemstal status. Medlemstal pr. 23. marts 2023 er 378, heraf er 175 passive medlemmer, 190 Aktive medlemmer og 12 æresmedlemmer.
 2. Næste møder fastlægges. 8/5; 19/6; 14/8; 25/9; 23/10; 27/11. Alle møder kl. 10.30. Generalforsamling 2024 afholdes torsdag 21. marts.
 3. Eventuelt. Intet i denne omgang.

Poul Erik medbringer kage/brød til næste møde.

Referent Rikke Bagger Jørgensen

Bestyrelsesmøde nr. 169, onsdag den 29. marts 2023 – kl. 11.00 på Gundsølillevej 58

Dagsorden med referat

Afbud:  Lars Holst Kruse

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Præsentation – hvordan arbejder bestyrelsen, hvordan arbejder du selv. Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig for hinanden, og delte erfaringer fra bestyrelsesarbejde. Formanden fremhævede ”Gulddysseånden” som basis for trivsel og god sameksistens på Gulddyssegård.
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 6. marts og konstituerende møde 21. marts – vedhæftet. Det blev besluttet at ændre konstitueringen således: Bente Aagaard bliver næstformand for bestyrelsen og Henning Esbensen bliver medlem af bestyrelsen. Redigeret referat fremsendes.
 4. Opgave- og ansvarsfordeling i bestyrelsen. Ændret i forhold til, at nye medlemmer af bestyrelsen overtager opgaver fra de afgående bestyrelsesmedlemmer. Formanden udsender den redigerede liste over ansvars- og opgaveområder til bestyrelsen.
 5. Efterbehandling af Generalforsamlingen 21. marts. Punktet udsat til næste møde.
 6. Forslag på generalforsamlingen om depotplads i Stuehuset. Det må forventes at indretning af depotplads på loftet over glas- og smykkeværkstedet vil blive rimelig bekostelig, adgangen vil blive besværlig og rummet som udgangspunkt uisoleret. Derfor bør andre muligheder for ekstra depotplads undersøges først. Loftet mellem malersalen og keramikværkstedet er dårligt udnyttet. Loftet over toiletter/vaskemaskine for enden af Skovlængen er ligeledes dårligt udnyttet. Sammen med arbejdsteamet gennemgås mulighederne for forbedring af depotpladsen.
 7. Medlemstal status. Medlemstal pr. 23. marts 2023 er 377, heraf er 176 passive medlemmer, 188 Aktive medlemmer og 12 æresmedlemmer.
 8. Næste møder fastlægges. De to næste møder er planlagt til mandag 17. april og mandag 8. maj. Begge dage kl. 10.30 på Gundsølillevej 58.
 9. Det er tidligere besluttet, at en havearkitekt skal komme med et skitseforslag til den kommende Skulpturhave. Marianne Druedahl redegjorde for havearkitekt Karen Attwell besøg på Gulddyssegård. Hun er foreslået til opgaven af kommunen. Havearkitekten anbefalede, at vi for at minimere omkostningerne ved projektet, lader medlemmerne selv udfører en stor del af arbejdet; men selvfølgelig vil vi bede kommunen om hjælp til så meget som muligt. Rikke er blevet tovholder for den del af arbejdet, som vi selv skal udføre.

 

Bente medbringer brød til næste møde.

 

Referent: Rikke

 

Bestyrelsesmøde nr. 168  tirsdag den 21. marts 2023 – kl. 21.00 på Gulddysse Kulturgård

Konstituerende møde

Referat fra konstituerende møde:

 

Formand: Marianne Druedahl

Næstformand: Benthe Aagaard

Kasserer: Vilhelm Wedell-Wedellsborg

Sekretær: Rikke Bagger Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Henning Esbensen

 

Bestyrelsen består i øvrigt af:

Lars Holst Kruse – udpeget af Roskilde kommune

Med suppleanterne

Lone Jørgensen og Poul Erik Hansen

 

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 167, mandag den 6. marts 2023, Gundsølillevej 58

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet 16. januar. Ingen
 3. Generalforsamlingen 21. marts kl. 19 – Udestående spørgsmål. Dirigent Inge Karlshøj, tidligere DGI, Nordsjælland.

Et medlem af bestyrelsen, Henny Wibholm, og de to suppleanter, Valther Cloetta Jensen og Marianne Kiærulff, ønsker at trække sig ved den kommende generalforsamling. Dette sker for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen indstiller følgende nye kandidater: Henning Esbensen som medlem af bestyrelsen samt Lone Jørgensen og Poul Erik Hansen som suppleanter. Henny Wibholm foreslås som revisor. Andre kandidater er velkomne.

Der er indkommet et forslag til generalforsamlingens pkt. 8. om en tilbygning til stuehuset med henblik på udvidelse af glasværkstedet.  Kommunen spørges, om det er muligt/lovligt at bygge til.

 1. Ansøgning til Nordea fonden (Rikke orienterer). Kulturhuspuljen under NordeaFonden forventer ca. 200 ansøgninger. Det er et krav for at komme i betragtning, at projekterne fokusere på at brugerne selv er aktive, og ikke blot publikum til en kulturaktivitet. Desuden lægger fonden vægt på at projekterne støtter nye målgruppers deltagelse (fx børn og unge). Da det projekt, der er skitseret af arbejdsgruppen under Haveprojektet ikke opfylder disse betingelser, er det besluttet ikke at søge Kulturhuspuljen. I stedet vil bestyrelsen søge andre fondsmidler til støtte for Haveprojektet.
 2. Marianne Kiærulff afsøger mulighederne for at få kommunen til at finansiere en havearkitekt.
 3. Ansøgning fra Sølvværkstedet om indkøb af en stenslibemaskine. Der søges om 3.000 kr. Stensliberen kan stå i Carport 3 og bruges af flere værksteder. Bevilliget
 4. Ansøgning fra malerværkstedet om 3.000 kr. til kursus. (Halvdelen af udgiften). Bevilliget
 5. Fra arbejdsteamet. Der er opsat to smedejernsgelændere: På gårdspladsen ved trappe til keramikværkstedet og på parkeringspladsen ved rampen til malersalen. Skilte til invalide-parkering opsættes snarest. Der opsættes en massiv skydedør mellem tekstil- og smykkeværkstedet, såvel som en ny glasdør mellem keramikværkstedet og malersalen er under forberedelse. Der bygges en trappe på skråningen fra Naturbasen til skovstien neden for Naturbasen. Belysningsføleren på Naturbasen er i stykker, og skal udskiftes. Marianne Druedahl har sendt en liste til kommunen over nødvendige reparationer på Gården. Desværre har kommunen oplyst at Gulddyssegård ikke skal forvente at få udført reparationer d. å. Lars Holst Kruse – Byrådets Plan- og Teknikudvalg – tager det op i Byrådet, da Gården har akut behov for reparation af bl.a. tag og vinduer (klimarelaterede reparationer). Der opsættes nye mere energirigtige spots i salen, og nye energirigtige pendler i alle sale.

Alle medlemmer af Arbejdsteamet fritages for kontingentbetaling til Gården.

 1. Fra Værkstederne. Åbent hus i weekenden 11.-12 marts. Bestyrelsen gør opmærksom på, at man som medlem har en forpligtelse til at deltage i de fælles aktiviteter.
 2. Status på lokaleudlejningen. Intet nyt.
 3. Medlemstal status. Medlemstal pr. 28. februar 2023 er 371, heraf er 174 passive medlemmer, 184 Aktive medlemmer og 12 æresmedlemmer.
  1. Ny hjemmeside. Den nye hjemmeside, er ”i luften”
  2. Facebooksiden. Gården har også fået en Facebook side til vores nyheder.

 

Referent Rikke Bagger Jørgensen

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 166, mandag den 16. januar 2023 – kl. 11.00 hos Marianne på Gundsølillevej 58

Afbud:  Valter

 1. Bemærkninger til dagsordenen. Ingen
 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 5. december. Godkendt
 3. Aktuel økonomi v/ kasserer. Årsregnskabet blev gennemgået. Det sendes til revision og præsenteres på foreningens generalforsamling i marts.
  1. Kommende udgifter: Ny elektronisk dør, Ny pc til brug for tyverisikring og nøglesystem, Haveprojekt, andet? Estimerede udgifter til ny elektronisk hoveddør 10.000 kr.; ny pc 20.000 kr. Haveprojekt? Marianne Druedahl kontakter ejendomsservice/sikringsafdelingen for at undersøge mulighederne for at få kommunen til at finansiere en ny pc til brug for tyverisikring.
 4. Ny hjemmeside – status. Vores hjemmeside-firma har lovet, at første version af hjemmesiden skulle være i luften ved udgangen af marts.
 5. GTM annonce – skal vi fortsætte? Pris 1.250 kr. Godkendt.
 6. Årets Guldklump 2022 – forslag modtaget – til beslutning. Beslutning truffet.
 7. Haveprojektet – status og videre forløb. Haveudvalgets afrapportering blev gennemgået, og det blev besluttet, at lade en havearkitekt lave udkast til projektet.
 8. Generalforsamlingen 21. marts.
  1. Dirigent? Inge Karlshøj, tidligere DGI, Nordsjælland.
  2. På valg til bestyrelsen for to år er: Rikke, Henny og Vilhelm. Villige til genvalg
  3. På valg suppleanter: Valther og Marianne K. Villige til genvalg
  4. På valg revisor: Lone Jørgensen, Suppleant: Leif Druedahl. Villige til genvalg
 9. Foreningens egne Udstillinger forår og efterår
  1. Hvad vil vi med vores udstillinger? Vores ”udstillingsvindue” til omverdenen, hvor vi viser, hvad vi kan. De udstillede genstande må sælges.
  2. Hvem skal stå for opstillingen?
   Marianne D. holder møde med udstillingsudvalget for at sikre, at formødet bliver på en måde, så alle værksteder føler sig hørt med de ønsker de har vedr. opstilling af værker.
  3. Hvem skal sørge for kustoder?
  4. Hvem skal stå for oprydningen, nedtagningen?
  5. Hvem skal stå for salget og betalingen? Udstillingsudvalget står for salg og godkender betalingen.
 10. Fra arbejdsteamet. Dør på toilet skal ordnes.
 11. Fra Værkstederne. Aktiviteten på værkstederne er i gang igen efter ferien.
 12. Status på lokaleudlejningen. Intet nyt
 13. Medlemstal status. Medlemstal pr. 8. januar 2023 er 368, heraf er 174 passive medlemmer, 182 Aktive medlemmer og 12 æresmedlemmer.
 14. Næste møder 6. marts kl. 11. Gundsølillevej. Marianne Kiærulff medbringer brød til kaffen. Har du ikke mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet sender du afbud til Marianne på mail eller 26 27 08 43.   
 15. Der har været indbrud i carport 2. Der er tilsyneladende ikke forsvundet noget. Ny lås skal påsættes.

 

Referent 

Rikke Bagger Jørgensen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.