Generalforsamling 2023

Dagsorden for generalforsamling 21. marts 2023

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne regnskabsår.

4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag og plan for visioner og mål for Gulddysse Kulturgård i det kommende foreningsår.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om decharge.

6. Kassereren fremlægger forslag til kontingent for det efterfølgende kalenderår.

7. Kassereren fremlægger bestyrelsens budget for indeværende kalenderår.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 er på valg de lige år. 3 er på valg de ulige år.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

11. Valg af revisor.

12. Valg af revisor suppleant.

13. Eventuelt.


Uddeling af Årets Guldklump 2023

Efter generalforsamlingen uddeles årets Guldklump.

Referat fra generalforsamlingen

Bestyrelsens beretning for året 2022

Bestyrelsens beretning for 2022 fortæller om et år med højt aktivitetsniveau.

Foruden vores egne udstillinger forår og efterår, de to jazz koncerter i samarbejde med Gundsømagle Landsbyråd, Åbne værksteder, den inviterede udstilling og Jul på Gulddysse Kulturgård, har vi set udstillinger med QQTekstilkunst, ArtQ og Bjarne Krasnik.

Den inviterede udstilling i 2022 var med Merete Roy, hendes søster, Elsebeth Altschuler og fætter, Ulrik Jes Hansen – to malere og en trædrejer. En udstilling de kaldte ”En Familieudstilling”. Meget spændende og alsidig.

Aktiviteterne fortæller også at lokalerne har været brugt af et par aftenskoler til Højskolevirksomhed og til et akvarelkursus med Kai Glad samt til meditationsgruppen.

Vores værksteder har været travle og medlemmerne har mødtes ofte til godt og frugtbart fællesskab om fælles interesse både bronze, pileflet, maleri, keramik, glasmageri, strikning, syning, aktiviteter med papir og smykkefremstilling.

For at alt kan fungere er vi taknemmelige for, at vi fortsat har glæden af, at have frivilligt arbejdssjak, der vedligeholder det indvendige af Gulddyssegården. Vi får repareret og udbedret værkstederne, når vi beder om det. TAK for det til arbejdssjakket.
Der skal her gives en særlig tak til Kaj Jepsen, som vi mistede i 2022. Kaj var en af de mest trofaste til at møde op tirsdage og torsdag og han var ude på Gården for at reparere det, der trængte til ”en kærlig hånd”. Kaj var utrættelig og vi skylder ham helt utrolig meget. Kaj var med hele vejen og vi mindes ham med tak og taknemmelighed. Æret være hans minde.

Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med at få en ny hjemmeside op at stå. I efteråret blev det besluttet at gå i samarbejde med et professionelt firma ved navn AVEO og lade dem hjælpe os med et nyt design. Omlægningen er der arbejdet intenst med i dette forår og kan nu ses som vores nye hjemmeside, der fungerer på alle medier.

Der er også blevet arbejdet intenst med at give Gulddysse Kulturgård en facebook profil. Den er gået i luften i januar måned og kommer langt omkring. Stor tak til Dorthe Aggebo og Dorthe Lynnerup, som har været og er uvurderlig hjælp med facebooksiden, så vi kommer ud til mange flere i nærområdet.
Som et af bestyrelsens fokusområder er bedre markedsføring. Jeg skal her gøre opmærksom på det stykke papir, der ligger på bordene, hvor man kan se, hvor og til hvem, der sendes pressemeddelelser med billeder, hvilke platforme der tastes ind på og hvor langt man kommer ud til. Rigtig mange har mulighed for at se vores arrangementer, hvis de vil. Du kan hjælpe ved at like alle de opslag, du støder på. Det er et stort arbejde at vedligeholde og indtaste alle vores arrangementer.

Mange medlemmer har i efteråret arbejdet videre frem imod, at vi kan få lavet en kulturhave. Der har været afholdt møder og mange gode ideer er kommet frem. Vi står nu der, hvor vi skal have hjælp af en have- eller landskabsarkitekt for at komme videre. Bestyrelsen prøver at få tilskud fra fonde til det videre arbejde og vi har en aftale med en havearkitekt. Det bliver meget spændende.

Samarbejdet med Gundsømagle Landsbyråd omkring jazzkoncerter går fortsat godt. Samtidig med Pinsejazzen havde vi Kunst i Pinsen – et nyt tiltag – i samarbejde med Roskilde kommune. Kunst i Pinsen vil være et tilbagevendende arrangement på Gulddyssegården. Og så skal det også nævnes, at sensommerjazzen i august måned regnede væk, da der faldt 60mm den formiddag over Gulddyssegården. Vi flyttede ind i Salen og fik der den mest forrygende jazzkoncert med den syv mand store svenske musikfamilie Carling. Der var fantastisk stemning og ingen lagde mærke til regnen udenfor. Folk var hurtige til at omstille sig, da der ikke var mulighed for fadølsanlæg eller pølser, men i stedet sandwich og dåseøl. En dejlig dag igen på Gulddyssegården.

Bestyrelsen vil også nævne, at der i foråret blev arrangeret og afholdt et medlemsarrangement, der havde tilslutning fra mange af medlemmerne. Det blev en meget vellykket fest, som folk stadig taler om med glød i stemme og øjne. Dejligt at det lader sig gøre og stor tak til arrangørerne.

Endnu en gang vil bestyrelsen benytte lejligheden til at takke alle de frivillige, der uselvisk lægger et stort arbejde på Gulddyssegården til gavn for alle medlemmer. Tak til Dorthe Aggebo, der passer pressen og facebookprofilen. Se på printet på bordene, hvor mange steder, Dorthe Aggebo har forbindelse til. Tak til Lærke Olsen, der laver vores plakater. Tak til Åsa Solok, der vasker og ordner håndklæder og til Lene Plank for at sørge for indkøb af toiletpapir, køkkenruller og plastaffaldsposer ud over at hun sammen med Inger Jespersen, Vibeke Guldbæk og Henning Esbensen tager ansvaret for vores udstillinger. Lene står også for Jul på Gulddysse Kulturgård.
Tak til alle kontaktpersonerne, der hjælper alle andre aktive medlemmer i hverdagen. Tak til Birgit Kjemtrup, der påtager sig arbejdet med nøglesystemet og alarmerne foruden hjertestarteren. Tak til arbejdsteamet uden vis hjælp vi ikke ville kunne have så dejlige lokaler, hvor alt fungerer optimalt.

Vi er en meget heldig forening med mange gode og positive kræfter.

Bestyrelsen forsøger at fortsætte det gode arbejde.

Coronaperioden har været lidt hård for medlemstallet, der er gået fra 420 i 2019 til 370 i dag.

Der er en del passive, der ønsker at slutte deres medlemskab, dels fordi de er blevet ældre, dels fordi foreningen nu er 18 år gammel og i god drift, så de passive medlemmer føler, at deres støtte ikke er så påkrævet som det var i foreningens start.

Vi er dog så heldige, at der til stadighed kommer nye medlemmer til og de fleste nye medlemmer er aktive på et af vores otte værksteder.

De åbne værksteder her i foråret gav også nye aktive medlemmer.

Bestyrelsens mål og visioner for 2023

  • Fokus på Skulpturhaven som ønskes anlagt i 2023

  • Bestyrelsen arbejder for bedst mulig udnyttelse af lokalerne

  • Bestyrelsen arbejder fortsat for at få flere yngre medlemmer – der er indført ½ kontingent til unge med studiekort

  • Fokus på medlemstal i relation til plads

  • Fokus på depotplads inde og ude – alt forsøges udnyttet

  • Fokus på medlemsarrangementer

  • Fokus på det sociale liv blandt medlemmerne

  • En årlig udstilling med inviteret kunstner/kunstnergruppe fra ind- eller udland

  • Fokus på markedsføring – Ny facebook profil og ny hjemmeside

Guldklumpen blev efter generalforsamlingen 21. marts 2023 givet til Steen Jespersen. Steen har været aktivt medlem i mange år og er at finde på mange af af Gulddyssegårdens værksteder. Steen er at finde på keramik-, bronze-, glas- og sølvværkstederne.

Ingen tvivl om at Steen er både kreativ og hjælpsom. Han laver ovne til raku- og bronze brændinger. Også bøjlerne til værkstedernes skilte sat på væggene på gårdspladsen er delvis Steens kreationer.