Vedtægter

Gulddysse Kulturgårds vedtægter

Vedtægter for Gulddysse Kulturgård

 

 • 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er GULDDYSSE KULTURGÅRD.

Foreningen har hjemsted i Roskilde kommune.

 

 • 2. Formål

Det er foreningens formål at etablere og udvikle et kreativt miljø for at fremme den skabende kunst indenfor kulturlivet i Roskilde kommune.

Det er et bærende element i grundlaget at arbejde for en bred vifte af kulturaktiviteter.

 

 • 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, som har interesse for kreativ skabende kunst.

Foreningen har et aktivt og et passivt medlemskab.

Medlemmer kan ekskluderes, hvis medlemmet groft eller gentagne gange overtræder foreningens regler og bestemmelser. Tilsvarende gælder hvis medlemmet groft eller gentagne gange handler til skade for foreningen eller fællesskabet.

Bestyrelsen træffer med simpelt flertal afgørelse om midlertidig udelukkelse eller eksklusion. Afgørelsen må ikke træffes før det pågældende medlem er blevet hørt i sagen. Afgørelsen meddeles skriftligt og skal være begrundet.

Det ekskluderede medlem kan få sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling, hvor generalforsamlingen da træffer endelig afgørelse med simpelt flertal. Krav om behandling af eksklusionen på generalforsamling skal meddeles senest 4 uger efter eksklusionen er meddelt og har ikke opsættende virkning medmindre bestyrelsen beslutter andet.

 

 • 4. Organisation

Foreningen GULDDYSSE KULTURGÅRD ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, som er sammensat af kulturgårdens medlemmer. I bestyrelsen er der ud over de generalforsamlingsvalgte medlemmer en repræsentant for Roskilde kommune.

Foreningens bestyrelse varetager i det daglige kontakten til Roskilde kommune.

Foreningens bestyrelse tager ansvar for at:

 • Samle en arbejdsgruppe, som i samarbejde med bestyrelsen udfører alle indvendige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
 • Udarbejde ordensregler for Gulddysse Kulturgård.
 • Koordinere brugernes behov og brug af gårdens lokaliteter.
 • Markedsføre Gulddysse Kulturgård over for befolkningen.
 • Nedsætte et kontaktudvalg med 1-2 repræsentanter fra hvert værksted.

Kontaktpersonerne vælges af det enkelte værksteds medlemmer og skal selv være aktivt medlem på sit værksted. Der henvises til kommissorium for kontaktudvalget.

Kommissoriet kan findes på foreningens hjemmeside.

 

 • 5. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter hvert år størrelsen af kontingent for Passivt og for Aktivt medlemskab.

Kontingentet skal dække de løbende driftsomkostninger, som ikke dækkes af kommunale tilskud.

 

 • 6. Kommunalt driftstilskud

Kommunen afholder de normale årlige driftsudgifter til vand, el, olie, forbrugsafgifter, forsikringer, ejendomsskatter samt udvendig vedligeholdelse af bygningerne.

 

 • 7. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.

Heraf er 5 valgt på generalforsamlingen og et medlem udpeget af Byrådet for den kommunale valgperiode. Af de 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer skal mindst én være aktiv bruger af et af gårdens værksteder.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsens kan vælge at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

 • 8. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden den 1.april.

 

8.1 Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne regnskabsår.
 4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag og plan for visioner og mål for Gulddysse Kulturgård i det kommende foreningsår.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
 6. Kassereren fremlægger forslag til kontingent for efterfølgende kalenderår.
 7. Kassereren fremlægger bestyrelsens budget for indeværende år til orientering.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 er på valg de lige år og 3 er på valg de ulige år.
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 11. Valg af revisor.
 12. Valg af revisorsuppleant.
 13. Eventuelt.

 

8.2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot et medlem fremsætter begæring herom.

Stemmeafgivelse afgives ved personligt fremmøde.

 

8.3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med 3 ugers varsel ved e-mail til medlemmerne og ved opslag på Gulddysse Kulturgårds opslagstavler eller på foreningens hjemmeside.

 

8.4 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen.

 

8.5 Beslutningsreferat fra generalforsamlingen offentliggøres til medlemmerne umiddelbart efter generalforsamlingen ved opslag på Gulddysse Kulturgård og på hjemmesiden.

 

 • 9. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis enten:

– Et flertal i bestyrelsen finder anledning dertil.

– 25% af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom med motiveret dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 40 dage efter, at der er fremsat anmodning herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal skriftlig udsendes via e-mail til medlemmerne og ved opslag på Gulddysse Kulturgårds opslagstavler eller på foreningens hjemmeside senest 3 uger efter beslutningen eller begæringens modtagelse med angivelse af motiveret dagsorden.

 

 • 10. Regnskab, revision og tegningsret

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Regnskabet skal før indkaldelse til generalforsamling revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor. Revisoren skal hvert år, senest i februar måned, gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og årsregnskabet forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Det reviderede regnskab med revisors påtegning udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 5.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 50.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

 • 11. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på en generalforsamling.

Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for ændringen.

 

 • 12. Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er til stede ved den ordinære generalforsamling, skal bestyrelsen senest 3 uger efter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med ¾ af de fremmødte stemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver lokale foreninger i Roskilde kommune.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 18. januar 2005.

 

Ovenstående vedtægter er jfr. referat senest revideret på generalforsamlingen den 14. juni 2007.

Ovenstående vedtægter er jf. referatet senest revideret på generalforsamlingen den 28. februar 2008.

Ovenstående vedtægter er jf. referatet revideret på generalforsamlingen den 24. februar 2011.

Ovenstående vedtægter er jf. referat revideret på ekstraordinær generalforsamling torsdag den 11. april 2013.

Ovenstående vedtægt er jf. referat revideret på ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 30. november 2021.

 

 

 

________________________________       ________________________________

dirigent                                                                            referent