Referatet underskrevet generalforsamlingen 2024

Dagsorden med referat

Den ordinære generalforsamling, Gulddysse Kulturgård, salen, torsdag 21. marts 2024 kl. 19.00.

 

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Inge Karlshøj, som blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
 2. Valg af stemmetællere. Der blev valgt to stemmetællere, men de kom ikke i arbejde.
 3. Formanden aflagde bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne regnskabsår. Marianne Druedahl aflagde beretning for 2023 – et år med mange aktiviteter. Fra formandens beretning kan fx nævnes, renovering af vores have, så den snart er klar til at blive en egentlig Skulpturhave, opsætning af nye energibesparende lamper i mange af gårdens lokaler, synlighed på nettet fx via den nye hjemmeside og Facebook. Formanden gav en anbefaling om, at de forskellige værksteder opretter egen offentligt Facebook side. Vores synlighed er også øget gennem ”kom ind og vær med” arrangementer på værkstederne. Medlemstallet er støt stigende; vi har i øjeblikket 196 aktive medlemmer og 176 passive medlemmer. Blandt andet kan det nævnes, at pilefletværkstedet har haft god tilgang. Vi har også som de øvrige år med succes afholdt jazz i samarbejde med Gundsømagle Landsråd. Formanden takkede alle de frivillige, der til stadighed bidrager til, at vi har en velfungerende gård – en særlig og stor tak til Arbejdsteamet, der vedligeholder vores gård. Det blev nævnt fra salen, at vi nu har en fungerende stenslibemaskine. Beretningen blev taget til efterretning.
 4. Formanden fremlagde bestyrelsens forslag og plan for visioner og mål for Gulddysse Kulturgård i det kommende foreningsår. I det kommende år, vil der være stor fokus på etablering af Skulpturhaven, tilgang af yngre medlemmer, lokaleudnyttelse, medlemsarrangementer, flere ”kom og prøv” arrangementer og socialt liv og markedsføring af Gulddysse Kulturgård.  Fra salen blev det nævnt, at gården burde kontakte TV Øst og TV Lorry for at få mere omtale. Omdeling af en folder om gården og dens aktiviteter til husstande i lokalområdet er også god reklame for gården. Det blev nævnt at udnyttelse af lokalerne i ydertimerne kan stimuleres ved at etablerede medlemmer sætter nye medlemmer i stævne og danner aften-arbejdsgrupper.
 5. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge. Kassereren, Vilhelm Wedell-Wedellsborg, fremlagde regnskabet. Foreningens økonomi er sund. Årets overskud er ca. 25.000, og egenkapitalen er over 100.000, hvilket gav anledning til kommentarer fra salen, om at det måske er uønsket, at vi sparer så store beløb op. Svaret fra formanden og salen var, at der fx skal være et større beløb til rådighed, hvis dyrt apparatur (fx keramik- og glasovne) går i stykker, eller større reparationer eller byggeprojekter er påkrævet. Der blev også spurgt om kommunen ville mindske tilskuddet til gården, hvis vi har stor egenkapital. Formanden meddelte at kommunen giver os 30.000 til rengøring, og at vi får dette beløb selv om foreningen har ”penge på kontoen”. Gården er kommunens, og kommunen betaler vores husleje (ejendomsskatter, vand, varme, el osv.) og står for udendørs vedligehold. Regnskabet godkendtes, og forsamlingen meddelte decharge.
 6. Kassereren fremlagde forslag til kontingent for efterfølgende kalenderår. Kontingentet for efterfølgende kalenderår foreslås uændret til 2 rater x 500 kr. for aktive medlemmer og 100 kr. for interessemedlemmer. Er man studerende, og kan fremvise gyldigt studiekort, er kontingentet det halve af det ordinære kontingent. Taget til efterretning.
 7. Kassereren fremlagde bestyrelsens budget for indeværende år til orientering. Budgettet fremlagt. Bemærkning fra salen om at budgettet til pleje af udenomsarealer ikke er særligt omfattende. Kassereren skønnede at beløbet var rimeligt.
 8. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 er på valg de lige år og 3 er på valg de ulige år. Marianne Druedahl og Benthe Aagaard var på valg og genopstillede ikke. Evan Lynnerup og Caroline Piper Hem var opstillet, og blev valgt til bestyrelsen. Benthe Aagaard oplyste, at hun gerne ville have genopstillet, men mente, at opstillingen af kandidater ikke var foregået på fair vis. Marianne Druedahl undskyldte og mente, at Benthes opfattelse måtte bero på en misforståelse.
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Lone Jørgensen ønskede ikke genvalg. Poul Erik Hansen blev genvalgt og Kristina Fischer opstillede og blev valgt.
 11. Valg af revisor. Lone Jørgensen fortsætter som revisor.
 12. Valg af revisorsuppleant. Henny Wibholm blev genvalgt.
 13. Valg af festudvalg 2024. Festudvalgets medlemmer: Lene Plank Vestergaard, Inger Jespersen, Gudde Rosenkilde, Vibeke Guldbæk, Jeanette Krarup Jensen, Inge Lise Kloster, Valter Cloette Jensen, Henny Wibholm og Bente Bang. Benthe Aagaard ønskede ikke genvalg. Der skal derfor vælges en ny formand. Budgettet for afholdelse af fester skal godkendes af bestyrelsen.
 14. Valg til Skulpturudvalget. Rikke Bagger Jørgensen, som er bestyrelsens kontakt til kommunens landskabsarkitekt, redegjorde for tanken med skulpturudvalget. Da kommunens renovering af haven er langt fremskredent, kan vi nu begynde at sætte skulpturer op i haven, så den omdannes til Skulpturhave. Der nedsættes et udvalg med repræsentanter for alle værksteder og Arbejdsteamet. Valg af repræsentanter til udvalget vil foregå på de enkelte værksteder, som vil modtage en mail fra bestyrelsesformanden eller bestyrelsens repræsentant i skulpturudvalget med yderligere informationer om Skulpturudvalgets sammensætning og arbejde.

Eventuelt. Under generalforsamlingen blev følgende ønsker fremført af medlemmerne og omtales her under eventuelt: Keramikværkstedet er meget dårligt opvarmet om vinteren (undtagen når ovnen kører), og bestyrelsen bør finde en løsning på problemet, som har været nævnt før, og stadig ikke er løst. Vinduespudsning i malersalen og på keramikværkstedet blev efterspurgt. Der er også et æstetisk problem med mange døde fluer mm mellem forsatsvinduer, og ydervinduer. Forsatsvinduerne er vanskelige at afmontere, og derfor var der en opfordring til Arbejdsteamet om at afmontere forsatsvinduerne, så rengøring kan foregå, og gerne ændre ”klemmerne” til forsatsvinduerne, så de lettere kan afmonteres. Arbejdsholdet sætter det på ønskelisten, men den er lang.

Kristina Fischer oplyste, at hun var blevet kontaktet med henblik på at etablere ”fortællesalon” på gården i regi af Kulturværkstedet. Desuden indbød hun til indvielse af spejdernes bålplads øst for Naturbasen (22/4 kl. 18.00). Der er fremlagt lister på gården, hvor interesserede kan tilmelde sig begge arrangementer.

Der blev udnævnt 3 nye æresmedlemmer, som var Jan Grubak, Finn Mortensen og Glenn Larsen fra arbejdsteamet. De takkes for deres store arbejde for gården. Der uddeltes blomster til de afgående medlemmer af bestyrelsen, og Lene Plank Vestergård indsatte på bedste og morsomste vis den afgående formand, Marianne Druedahl, i hendes nye stilling som pedel på gården.

Valter holdt en dejlig tale for Årets Guldklump, der blev Inge Fredsted. Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten og ikke mindst de afgående medlemmer af bestyrelsen.

 

Dirigent: Inge Karlshøj

 

……………………………………………………………………….

 

Referent: Rikke Bagger Jørgensen

 

………………………………………………………………………