Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling torsdag 21. marts 2024

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne regnskabsår.

4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag og plan for visioner og mål for Gulddysse Kulturgård i det kommende foreningsår.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om decharge.

6. Kassereren fremlægger forslag til kontingent for det efterfølgende kalenderår.

7. Kassereren fremlægger bestyrelsens budget for indeværende kalenderår.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 er på valg de lige år. 3 er på valg de ulige år.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

11. Valg af revisor.

12. Valg af revisor suppleant.

13. Valg af festudvalg

14. Eventuelt.


Uddeling af Årets Guldklump 2023

Efter generalforsamlingen uddeles årets Guldklump.

Nuværende bestyrelse: Marianne Druedahl, Benthe Aagaard, Rikke Bagger Jørgensen, Vilhelm Wedell-Wedellsborg, Henning Esbensen med suppleanterne Lone Jørgensen og Poul Erik Hansen.

Roskilde kommunes repræsentant Lars Holst Kruse er ikke med på billedet.

Forberedelse til generalforsamlingen

 1. Bestyrelsen foreslår Inge Karlshøj.
 2. Forslag fra salen.
 3. Marianne fremlægger bestyrelsens beretning for 2023.
 4. Marianne fremlægger bestyrelsens forslag til visioner og mål for 2024.
 5. Vilhelm fremlægger det reviderede regnskab for 2023.
 6. Vilhelm fremlægger forslag til kontingent for 2025.
 7. Vilhelm fremlægger bestyrelsens budget for 2024.
 8. Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal i følge vedtægten være bestyrelsen i hænde senest 22. februar 2024 – 1 måned før generalforsamlingen.
 9. Valg til bestyrelsen. På valg er Benthe Aagaard og Marianne Druedahl. Marianne Druedahl modtager ikke genvalg.
 10. Valg af to suppleanter. I øjeblikket er Lone Jørgensen 1. suppleant og Poul Erik Hansen 2. suppleant.
 11. Valg af revisor. Revisor p.t. er Lone Jørgensen
 12. Valg af revisor suppleant. nuværende revisor suppleant er Henny Wibholm.
 13. Valg af festudvalg. Nuværende festudvalg består af: Lene Plank Vestergaard, Inger Jespersen, Gudde Rosenkilde, Vibeke Guldbæk, Jeanette Krarup Jensen, Inge Lise Kloster, Valter Cloette Jensen, Henny Wibholm, Tovholder: Benthe Aagaard.
 14. Eventuelt