Generalforsamling 2020

Tirsdag den 3. marts kl. 19.30 .

Ordinær generalforsamling på Gulddysse Kulturgård.

Stemmeberettigede er alle medlemmer, som har betalt kontingent for 2020.


Efter generalforsamlingen er der uddeling af

Årets Guldklump og udnævnelse af fem æresmedlemmer

i forbindelse med fejringen af foreningens 15 års jubilæum.

De fem æresmedlemmer var alle fra Arbejdsteamet:

Fridan Gibo
Georg Holm Petersen
Ragna Petersen
Flemming Knudsen
Poul Rosenkilde

Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen i 2019:

Formand: Marianne Druedahl
Næstformand Henny Wibholm 

Kasserer Michael Reinhold Jensen

Sekretær Elisabeth Heyn

Bestyrelsesmedlem Benthe Aagaard

Suppleant til bestyrelsen Marianne Kiærulff
Suppleant til bestyrelsen Valter Cloetta Jensen

Roskilde Kommunes repræsentant i bestyrelsen Claus Larsen

Dagsorden som følger:


1 . Valg af dirigent


2 . Valg af stemmetællere
 

3 . Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virke det forløbne år.


4 . Formanden fremlægger bestyrelsens forslag og plan for kulturfremmende aktiviteter for det kommende år.

5 . Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 
6 . Behandling af indkomne forslag.

7 . Kassereren fremlægger forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse.

8 . Valg af bestyrelsens medlemmer for en 2-årig periode. På valg er Benthe Aagaard og Marianne Druedahl. 

9 . Valg af 2 suppleanter. På valg er Valter Cloetta Jensen og Marianne Kiærulff.   

10. Valg af revisor. På valg er Peter Harmsen 

11. Valg af revisorsuppleant. 

12. Eventuelt.

Referat

Generalforsamling Gulddysse Kulturgård tirsdag den 3. marts 2020
Dagsorden inkl. referat:
1. Valg af dirigent
Evan Lynnerup foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamling er lovligt varslet og indkaldt.
Dirigenten ønsker to medlemmer som stemmetællere – Linda Nielsen og Poul Erik Højer valgt.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Bestyrelsens beretning aflægges af formanden, Marianne Druedahl.
Beretningen kan herefter læses på Gulddyssegårdens hjemmeside.
Beretningen blev godkendt!
3. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag og plan for kulturfremmende aktiviteter for
det kommende år.
Bestyrelsens visioner og mål for 2020
• Fokus på medlemstal i relation til plads
• Fokus på depotplads inde og ude
• Fokus på medlemsarrangementer
• Antallet af aktive medlemmer ønskes reduceret
• Indtægten ved lokaleudlejning holdes på nuværende niveau
• En årlig udstilling med inviteret kunstner/kunstnergruppe fra ind- eller udland
• Fokus på at det sociale samvær fungerer
• Fokus på markedsføring
• Fokus på Kulturværkstedet
Forslagene blev udsendt som bilag ved indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslagene blev gennemgået af formanden.
Forslag fra forsamlingen:
-Fælles udflugt til andre udstillinger.
-Forslag til revidering af vedtægterne. Formanden er enig i, at det er en opgave, som bestyrelsen skal i
gang med.
-Ang. punktet ”Antallet af aktive medlemmer ønskes reduceret”: Dette bliver taget op i kontaktudvalget.
-Et medlem peger på, at de aktive medlemmer også kommer fra andre kommuner end Roskilde og
foreslår derfor: Nye medlemmer skal være fra Roskilde kommune, da pladsen i værkstederne er
begrænset.
-Spørgsmål vedr. begrænsning af antallet af medlemmer. Hvorfor?
-Et medlem foreslår at bruge lokalerne bedre, så der bliver plads til alle og således, at medlemstallet ikke
behøver at begrænses. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette forslag med henblik på at undersøge
denne mulighed.
-Hvordan kan gårdens faciliteter facilitere flere medlemmer? Dvs. at der bør ses på mulighed for en bedre
udnyttelse af gårdens lokaler.
-Repræsentant fra Keramik bifalder de nævnte forslag til bedre udnyttelse af lokalerne.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Michael Reinhold Jensen, kasserer, besvarer spørgsmål til det udskrevne regnskab.
Et medlem havde et spørgsmål vedr. ´Driftsomkostninger´. Beløbene vil blive eftertjekket af kasserer.
5. Kassereren fremlægger forslag til kontingent og budget for det efterfølgende år til
godkendelse.
Uændret kontingent på kr. 500/halvår for aktive og kr. 100/år for interessemedlemmer.
Kassereren præsenterer budgettet.
Forslag fra et medlem af GF: Kunne malerne bruge teatersalen til hverdag, da det ofte står uudnyttet.
Det forhøjede kontingent kunne derved ”betale for” den deraf følgende manglende indtægt på udlejning af teatersalen. Bestyrelsen arbejder videre med dette forslag.
Betaler fremmede udstillere en afgift ved salg af værker? Formanden oplyser, at fremmede udstillere er
inviterede.
Et medlem meddeler, at keramikovnen er nedslidt: Vil det være muligt at finde midler i budgettet til en
ny keramikovn – evt. via fondsmidler? Kasserer: Bestyrelsen er løbende i kontakt med diverse fonde og
meget bevidst om problemet. I tilfælde af fuldstændigt nedbrud vil der arbejdes på hurtigt at skaffe
midler til en ny ovn.
De enkelte værksteder kunne have brug for flere penge.
Kunne man i lokalområdet lave et lotteri for at samle penge ind til ny keramikovn? Svar fra formanden:
Det er man velkommen til.
Et medlem fra keramikken meddeler, at ovnen er hovedrepareret og ikke behøver at blive udskiftet p.t.
Else Strandgård tilbyder at være behjælpelig ved ansøgning om fondsmidler.
6. Behandling af indkomne forslag.
Der er indkommet 2 forslag. Det mest vidtrækkende skal til afstemning først.
1. Forslag fra Kristina Fischer om opsætning af skabe under vinduerne ud mod Gulddyssevej i malersalen til brug for
keramikværkstedet.
2. Forslag fra Karin Frahm om opsætning af højskab til højre for vinduerne ud mod Gulddyssevej.
Kommentarer inden afstemning:
-Kunne keramikerne ikke selv medbringe materialer ligesom malerne gør det for at spare på
opmagasineringsplads?
-Malerne føler sig meget trængte, hvis keramikerne vil ”møve sig ind” i malerværkstedet.
-Keramiker minder om, at det er et spørgsmål, der har været fremsat flere gange før. Det nye er, at det
bliver fremsat på generalforsamlingen.
-En keramiker forstår ikke malernes krav til plads i malersalen.
-En keramiker minder om, at alle i tide var blevet orienteret om, at keramikerne ville fremsætte forslag 1
på generalforsamlingen.
-Et medlem udtrykker, at det ikke er rimeligt, at et værksted som i dette tilfælde keramikernes med 80
medlemmer kan møde op på GF og på baggrund af stort medlemstal få et forslag stemt igennem.
-Sølvværkstedet minder om, at de aktive i sølv slet ikke har skabe. Medlemmet udtrykker desuden
manglende forståelse for, at medlemmer/værksteder kan opnå patent på et værkstedslokale.
-Er man opmærksom på brandsikkerheden og krav til adgangsveje omkring keramiker-/malerværksted?
-Forslaget hører ikke hjemme på generalforsamlingen, men i udvalgsarbejde.
-Et medlem udtrykker stor bekymring over, at der på gården fornemmes ”noget, der ligner krig”. Der
henstilles derfor til, at bestyrelsen arbejder videre med problemerne vedr. fordeling af værkstedslokaler.
-En maler har regnet på, at det vil blive 7 kvm, som via forslag 1 går fra malernes lokale, hvorfor der
foreslås et højskab til keramikerne i stedet for skabene under vinduerne.
-En keramiker udtrykker uenighed i udregningen af de 7 kvm.
-Forslagsstilleren har et ønske om, at den gode ånd på Kulturgården fortsætter.
Afstemningsresultat:
BLANK: 10, NEJ: 55, JA: 68.
Forslaget er hermed vedtaget.
Dirigenten minder om udgangspunktet for brugen af Gulddysse Kulturgårds lokaler: Ingen af gårdens
brugere kan have patent på et bestemt lokale.
Forslagsstilleren takker for afstemningen og gentager, at udmøntningen naturligvis vil foregå i en god
ånd.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 er på valg de lige år og 3 er på valg de ulige år.
Formand Marianne Druedahl og bestyrelsesmedlem Benthe Aagaard er på valg. Begge er villige til
genvalg.
Begge blev genvalgt.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valter Cloetta og Marianne Kiærulff er på valg. Begge er villige til genvalg.
Begge blev genvalgt.
9. Valg af revisor.
Revisor Peter Harmsen er villig til genvalg.
Peter Harmsen blev genvalgt.
10. Valg af revisor suppleant.
Lise Esbensen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Erik Poulsen stiller op.
Erik Poulsen blev valgt.
11. Eventuelt.
-Et medlem udtrykker, at den gode tone har været udfordret og henstiller til, at den gode tone
genindtræder på gården.
-Et medlem understreger, at vedtægterne bør revideres.
Generalforsamlingen blev herefter erklæret afsluttet.
Dirigent
Evan Lynnerup
_______________________________________________
Dato Navn
Referent:
Elisabeth Heyn
_______________________________________________
Dato Navn
———————————————————————————————————————
Traditionen tro fortalte Evan Lynnerup endnu en historie fra sin tid på gården om
”Kvierne, der skulle på engen” 😉
Vi kan håbe på en eventuel udgivelse af historierne engang i fremtiden!
Tak til dirigenten!
Årets Guldklump blev udleveret til Kathe V. Rasmussen.
Valter Cloetta holdt tale for Kathe, der desværre var forhindret i at deltage på GF. Valter begrundede
valget og talte bl.a. om hendes sociale engagement og arbejde som kontaktperson i glasværkstedet.

Beretning

Gulddysse Kulturgård

Bestyrelsens beretning om foreningens virke for perioden 1. januar til 31. december 2019

Når vi ser tilbage på året 2019, er det den store aktivitet og den sprudlende kreativitet der tegner sig i erindringen.

Foreningens trivsel og sociale engagement er et af bestyrelsens absolutte fokusområder. Vi håber meget på, at den gode tone, som vi hidtil har nydt godt af på Gulddyssegården vil fortsætte også fremover.

Vi er ved årsskiftet oppe på 424 medlemmer. Heraf er der 212 interessemedlemmer og 204 aktive. Det kan vi kun være glade for og stolte over.
Vi er måske også nu nået dertil, hvor vi må stoppe for nye medlemmer af den simple grund, at der er for mange personer, der kommer og går i hverdagen – eller henstille til, at man fordeler sig lidt mere over ugens dage og over tidspunkter på dagen, hvor man kommer på værkstederne. Vi vil jo meget gerne have at de dejlige lokaler bliver brugt og at der er medlemmer også om eftermiddagen.

En af de ting, vi i bestyrelsen har glædet os over i det forgangne år er den udvikling vores ”pressetjeneste” har gennemgået efter at Dorthe Aggebo har overtaget produktionen af tekster og billeder og kontakten til pressen.
Dorthe sørger for at alle vore arrangementer kommer på KultuNaut og bliver sendt til aviser, blade, radio og tv stationer lokalt og nationalt. Det har betydet, at mange flere omtaler har været bragt og at Tv-stationen Kanal Roskilde har lavet et par udsendelser på Gulddyssegården. Udsendelser der har været bragt på tv i København og Roskilde.

Vi er også rigtig glade for vores arbejdsteam, som igen i det forløbne år har lavet store og små opgaver for os. Det drejer sig om alt fra at etablere ventilation i keramik- og glasværkstederne – over alt omkring el-arbejder til havemandsopgaver på gårdsplads og andre udearealer.

Bestyrelsen har tidligere vist foreningens taknemmelighed for arbejdsteamets arbejde ved at gøre de af jer, der har været med til at renovere Gulddyssegården til Æresmedlemmer.
Nu vil vi gerne udnævne alle jer, der er kommet i arbejdsteamet efterfølgende og som gør et stort stykke arbejde for os, til Æresmedlemmer.
Jeg vil gerne se følgende her oppe: Georg, Poul, Fridan, Flemming og Ragna.

Ud over udnævnelsen af fem nye æresmedlemmer giver vi hvert medlem af arbejdsteamet, der måtte ønske det et par arbejdsbukser. I har nok slidt adskillige par op herude igennem årene.

Gulddysse Kulturgård har nu 13 æresmedlemmer.

Tillykke til jer – og tillykke til os alle for at det er muligt og at I fortsat har lyst til at komme her jævnligt.

Den øgede og målrettede pressedækning har medført, at endnu flere har fået øjnene op for vore smukke, lyse og velegnede lokaler til udstillinger.
Ud over vore egne to udstillinger og den inviterede udstilling som i 2019 var med kunstnersammenslutningen FUGA, havde vi udstillere fra egne rækker og fra kunstnersammenslutninger i nærheden.
QQT-quiltning  og Tale Øksnedal gav os to meget smukke og meget forskellige udstillinger i første halvdel af sidste år og foreningerne Fjordkunst og Majkat viste deres billeder og skulpturer i anden halvdel af året.

Samarbejdet med Gundsømagle Landsbyråd omkring jazz på gårdspladsen kører fint og gav også sidste år overskud.
Jeg opfordrer alle til at komme til Pinsejazz – altid pinse lørdag – og Sensommerjazz – i år 22. august. Og gør venner, familie og naboer bekendt med disse arrangementer.
Vi har hidtil modtaget tilskud til musikken fra Roskilde kommunes kulturudvalg, mens resten af pengene til arrangementerne komme til veje fra salget af øl og varme pølser.
Det er noget af et job for bestyrelsen at sætte borde og stole op, så hvis nogen vil være med blandt de frivillige ved jazzarrangementerne, så skal I bare sige til. Vi kan bruge flere hænder.

Vores forening viser sig mange steder og høster altid stor beundring og anerkendelse.
På Jyllinge Festival 2019 var det papirværkstedet, der havde leveret kunstværket, der blev auktioneret bort til fordel for musikken på festivalen.
Papirværkstedet havde lavet en flot og stor skål, som på auktionen indbragte kr. 2.600 – meget tilfredsstillende resultat. Jeg skal hilse og sige tak fra Jyllinge Festival.

Ved ferniseringen på Aktive medlemmers Efterårsudstilling fik vores forening overdraget en donation fra Spar Nord Fonden på kr. 20.000 med formålet at forøge samarbejdet mellem værkstederne.
Som I alle ved, er vi gået i gang med at finde ud af, hvad pengene mere præcist skal bruges til.
Der har været afholdt et besøg hos multikunstneren Erik Vitcetz og senest er vi i gang med et fremtidsværksted, hvor resultatet vil føre frem til flere projekter med samme formål: at forbedre samarbejdet mellem værkstederne.
Det vil blive et arbejde, der vil strække sig over rigtig mange år frem over, dels fordi ideerne er mange, dels fordi det igangværende arbejde genererer rigtig mange gode ideer.

Vi må ikke glemme at takke alle de frivillige for alt det arbejde der gøres i det store og i det små for at foreningen og huset kan fungere på bedste måde i hverdagen.
Senest har vi fået Else Strandgaard med som ansvarlig for Salen og Skovlængen i forbindelse med udlejninger, så det står rent og ordentligt for vore gæster.
Tak til Else for at påtage dig dette arbejde.
Tak også til alle jer andre, der sørger for, at der er pænt og ordentligt, når I har forladt lokalerne. For det er jo sådan:
Man må godt kunne se at du er her, men man skal ikke kunne se, at du har været her.

Når alt kommer til alt, er det den daglige omgang, vi har med hinanden og den måde vi omgås hinanden på, der tæller, og som gør vores sted og vores forening anderledes end så mange andre.
Tak for at I alle gør jeres bedste, for at vi har en god tone og et godt sted at være.

Det er nu 15 år siden, at flere af jer her til stede i aften var med til at stifte foreningen Gulddysse Kulturgård.
Den gang var medlemstallet ca. 1/10 af det, det er i dag. Udviklingen har været enorm:
Hele Gulddyssegården er blevet renoveret fra inderst til yderst, fra top til bund.
Der er kommet adskillige værksteder til – senest bronzeværkstedet og fra 2021 prøver vi med pileflet.
Vi har afholdt en masse udstillinger og folk er blevet gjort bekendt med kvaliteten af den kunst, I alle fremstiller på værkstederne.
I er alle blevet meget dygtigere, og vi har fået mange input udefra.

Den gode stemning, den gode tone, ”Gulddysseånden”, som blev skabt for 15 år siden, er vi berømmet for. Lad os alle passe på den.

Tillykke til os alle sammen.

På bestyrelsens vegne
Tak for ordet

Marianne Druedahl

Årsregnskab 2019

Budget 2020