Ordinær Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling 21. marts 2022

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne regnskabsår.

4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag og plan for visioner og mål for Gulddysse Kulturgård i det kommende foreningsår.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om decharge.

6. Kassereren fremlægger forslag til kontingent for det efterfølgende kalenderår.

7. Kassereren fremlægger bestyrelsens budget for indeværende kalenderår.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 er på valg de lige år. 3 er på valg de ulige år.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

11. Valg af revisor.

12. Valg af revisorsuppleant.

13. Eventuelt.


Uddeling af Årets Guldklump 2022

Efter generalforsamlingen uddeles årets Guldklump.
 
Vandrepokalen Guldklumpen gik i år til Åsa Solok – se omtale under andet menupunkt.

Bestyrelsens beretning om foreningens virke i perioden 1. juli til 31. december 2021

Foreningen Gulddysse Kulturgård

Efter kommunalvalget i november måned har vi fået ny repræsentant fra Roskilde kommune udpeget til at sidde i vores bestyrelse. Det er Lars Holst Kruse, der blev valgt ind i Roskilde byråd som repræsentant for Nye Borgerlige. Lars afløser Claus Larsen, der er valgt for socialdemokratiet. Samtidig med at vi takker Claus for hans gode arbejde gennem fire år, byder vi Lars velkommen i bestyrelsen. Vi glæder os til de kommende fire års samarbejde med dig og håber på, du vil befinde dig godt her på Gulddysse Kulturgård.

I øjeblikket holder vi tilsyneladende generalforsamling hvert halve år, men vi har alle grund til at tro, at vi nu er tilbage i normale tider, hvor vi ikke skal tage forskellige forbehold og hvor vi ikke er underlagt diverse restriktioner mere.

I andet halvår af 2021 lykkedes det os at afholde vores egen efterårsudstilling og Jul på Gulddysse Kulturgård. Begge arrangementer med stor succes, når det gælder besøgstal.
Til gengæld oplevede vi for første gang, at der begge gange forsvandt effekter fra lokalerne. Der vil blive strammet op fra kustodernes side i forsøg på at undgå tyverier i fremtiden.

Andre udefra har også brugt lokalerne. F.eks. har APA afholdt deres sensommer højskole i august måned og gennemført et foredrag i november. Kunstnersammenslutningerne ArtQ og Fjordkunst havde smukke udstillinger i september og oktober.

Pilefletholdet er kommet rigtig godt fra start og gruppen vokser stødt og roligt. Det samme gælder bronzeholdet.

Medlemstallet er nu på 380 og der kommer stadig flere til.

Når vi nu er kommet godt i gang alle sammen, vil vi tage fat igen på planerne omkring have arealet, som mange har gode tanker omkring.

Vi har heldigvis rigtig mange frivillige, der lægger timer på Gulddyssegården til glæde for os alle.

Hver tirsdag mødes vores frivillige arbejdsteam for at udføre de opgaver, som altid opstår på et sted som vores. De har senest sørget for at carport 3 er blevet ændret, så flere værksteder kan bruge den. Portene er blevet flyttet ud, så rummet er blevet større og der er blevet plads til bronzeværkstedet samtidig med, at malerne fortsat kan ”smide med maling”, hvis de har lyst til det. Glasmagerne har også stadig sandblæseren stående i carport 3.

Det samme arbejdsteam arbejder fortsat på at renovere keramikværkstedets vaskområde. Der er kommet ny vask og lerfilteret er skiftet. Vi mangler glas på væggene, så området er let at holde rent.

Der opsættes til stadighed nye pærer og lysrør, når noget brænder ud og nye lamper sættes op i Skovlængen til gavn for udstillinger.

Vi er meget glade for at arbejdsteamet altid holder øje med, hvad der kan gøres for at Gulddyssegården altid optræder pæn og ordentlig. Det kan være de udendørs møbler, der om vinteren skal dækkes af med en presenning, eller at parasolfødder skal flyttes rundt. Der er også ind imellem vaske, der skal afkalkes eller renses på anden vis. I ved det selv fra jeres egne hjem: der er altid småting, der skal vedligeholdes.

Også andre udfører en masse frivilligt arbejde. Jeg nævner Lene Vestergaard og hendes team af hjælpere, der sørger for opstilling af vores egne udstillinger, sørger for at udstillingerne bliver passet af andre medlemmer, der fungerer som kustoder og at udstillingerne bliver taget ned igen. De mange solgte værker skal udleveres, hvilket alt sammen kræver en masse tid og mange medlemmers involvering.
Lene tager sig også af at organisere Jul på Gulddysse Kulturgård.

Frivilligt arbejde udføres også i høj grad af nogle medlemmer, der altid er friske på at hjælpe, når de får en henvendelse. Det kan være udendørs eller inden døre. Jeg kan nævne at en drejeskive, der er gået i stykker, er blevet repareret. Der er blevet bygget en ovn til bronzeværkstedet. Pilefletværkstedet skal bruge udendørs plads til opbevaring af pil. De hjælper naturligvis selv til, men får også hjælp af andre frivillige medlemmer. De udendørs møbler skal hvert år males og vedligeholdes på anden vis. Der bliver hver uge sørget for rene klude og håndklæder. Der bliver indkøbt toiletpapir, køkkenruller, sæbe og andre forbrugsstoffer, der skal bruges af os alle, når vi arbejder her. Nogen sørger for, at alle medlemmer har adgang til at fotokopiere og/eller laminere her på Gulddyssegården. Der er sikkert mange flere opgaver, som kunne nævnes, fordi der er rigtig meget, der skal passes, når vi er så mange, der færdes her dagligt og når vi alle gerne vil have tingene til at fungere så fint og gnidningsfrit som muligt.

Bestyrelsen takker alle jer mange medlemmer, der hjælper i det daglige til gavn for os alle.

Vi har også grund til at takke for samarbejdet med Roskilde kommune på de forskellige felter både administrativt og praktisk inde og ude.

Det er altid en fornøjelse at komme på værkstederne og hilse på og se, hvad der arbejdes med.

 

På bestyrelsens vegne

Marianne Druedahl, formand.

Referat

Dagsorden med referat
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Evan Lynnerup.
Evan Lynnerup valgt.
Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt.
2. Valg af stemmetællere
Birgit Kjemtrup og Steen Jespersen valgt – der blev dog ikke brug for deres ekspertise.
3. Formanden aflagde bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne regnskabsår
Marianne Druedahl aflagde beretning. Fra beretningen kan nævnes, at Lars Holst Kruse er ny repræsentant for byrådet i bestyrelsen. Foreningen har i øjeblikket 370 medlemmer, heraf er 173 aktive, 184 passive og 13 er æresmedlemmer. Efter beretningen blev der fra salen takket for tilskud til det afholdte kursus for Sølv-og smykkeværkstedet.
4. Formanden fremlagde bestyrelsens forslag og plan for visioner og mål for Gulddysse Kulturgård i det kommende foreningsår
Bestyrelsen vil arbejde for en bedre udnyttelse af lokalerne, for at få flere yngre medlemmer og for at skulpturhave, pileflet m.v. planlægges og evt. indrettes. Der vil være fokus på medlemstal i relation til plads, på depotplads inde og ude og på medlemsarrangementer og det sociale liv blandt medlemmerne.
Efter fremlæggelsen var der diskussion at medlemsarrangementer og det sociale liv på Gulddyssegård, og hvordan sammenholdet styrkes. En fest for alle gårdens medlemmer er forsøgt afholdt, men måtte aflyses på grund af manglende tilslutning. Bestyrelsen overvejer tiltag, der kan styrke fællesskabet.
5. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
Regnskabet blev godkendt.
6. Kassereren fremlagde forslag til kontingent for efterfølgende kalenderår
Kontingentet ændres ikke.
7. Kassereren fremlagde bestyrelsens budget for indeværende år til orientering.
Efter fremlæggelsen blev der spurgt ind til, hvor stor en del af Spar Nord bevillingen, der var forbrugt. Formanden svarede, at der var forbrugt ca. 15.000 kr. på kurser i huset. Der er stadig en sum til aktiviteter på tværs af værkstederne.
8. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen var kommet med et oplæg til diskussion af, hvordan vi udnytter Gulddyssegårds faciliteter bedre i ydertimerne (efter kl. 15 og i weekenden), og måske samtidig tiltrækker yngre medlemmer.
Generelt var der fra salen støtte til at prøve at styrke medlemsformer og aktiviteter, der trækker folk til gården i aftentimerne og lørdag-søndag. Der kom flere forslag til nye former for medlemskab, der kunne fremme dette. Foreningens medlemmer opfordres til at komme med endnu flere indput til, hvordan vi udnytter ydertimerne – bestyrelsen modtager dem gerne og arbejder videre med forslag, der kan øge gårdens udnyttelsesgrad. Birgit Kjemtrup oplyste i den forbindelse, at det er muligt at kode vores nøglebrikker til kun at give adgang inden for bestemte tidsrum.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Marianne Druedahl og Benthe Aagaard blev genvalgt
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valter Cloetta Jensen og Marianne Kiærulff blev genvalgt
11. Valg af revisor
Lone Jørgensen blev valgt.
12. Valg af revisorsuppleant
Leif Druedahl blev valgt
13. Eventuelt
Georg orienterede om el-arbejdet på gården.
Der var diskussion af, hvad der sker med nøglebrikken, når et medlem melder sig ud af foreningen. Det blev oplyst, at hvis nøglebrikken ikke afleveres, bliver den spærret.
Evan Lynnerup, fortalte til afslutning en lystig anekdote om en tidligere lokalpolitikeres ”flugt” gennem et af Gulddyssegårds vinduer. Vi fik også en forklaring på, hvorfor vandstanden i vores sø er så høj i øjeblikket.
Dirigent
Evan Lynnerup

Referent
Rikke Bagger Jørgensen
…………………………………………………………………………..
Valter begrundede derefter poetisk og på vers valget af Årets Guldklump. Guldklumpen blev tildelt ”gårdens oldfrue”, Åsa Solok.

Bestyrelsens visioner og mål for 2022 – arbejdsgrundlag

Revideret og underskrevet årsregnskab 2021

Budget 2022